Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Výuka     
     
     Orgány     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Rekultivácia skládky odpadov v Pustých Sadoch.
Autor:
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Rekultivácia skládky odpadov v Pustých Sadoch.
Abstrakt:Odpad, skládky, skládkovanie, nevhodné nakladanie s odpadmi, hromadenie odpadov a jeho negatívny vplyv sa prejavuje poškodením životného prostredia. Každá krajina rieši tento problém prostredníctvom zákona a legislatív, vyhlášok a rôznych programov s cieľom zlepšiť životné prostredie a zmenšiť množstvo odpadov. Aby sa podarilo v čo najväčšej miere minimalizovať možné negatívne vplyvy skládok a skládkovania, je nevyhnutné budovať riadené skládky a pri ich projektovaní aplikovať všetky dostupné informácie. Dôležitý je výber lokality skládky, navrhnuté tesnenie skládky, spôsob ukladania odpadu, uzavretie skládky, rekultivácia ale aj následný monitor skládky. Po ukončení zavážania skládky sa jej povrch musí vyrovnať a upraviť do prepísaného tvaru podľa vzorového priečneho rezu navezením 250 mm vyrovnávacej vrstvy tak, aby bolo možné na ňu uložiť tesniacu vrstvu uzavretia skládky. Vrstva štrku hrúbky 500 mm sa uloží na vyrovnaný a zhutnený povrch skládkového telesa, ktorá odvádza skládkový plyn k odplyňovacím sondám a odvádza prípadné priesakové kvapaliny z telesa skládky do podložia. Na odplyňovaciu vrstvu sa položí separačná geotextília, ktorá predstavuje netkanú geotextíliu, ktorá je vyrábaná z kvalitného polypropylénového vlákna. Oddeľuje uloženú drenážnu vrstvu v podloží od tesniacej vrstvy. Na separačnú vrstvu sa uloží tesniaca vrstva uzavretia skládky -- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm, v dvoch vrstvách po 250 mm. Táto geotextília zamedzuje premiešaniu rozdielnych vrstiev s rôznymi funkciami. Je uložená medzi vrstvami a zabraňuje styku neznášanlivých materiálov. Pozornosť treba venovať odolnosti geotextílie voči statickému pretlačeniu, aby nedošlo k jej porušeniu, čím sa stráca jej funkčnosť. Na tesniacu vrstvu sa položí opäť separačná geotextília. Nasleduje 50 cm drenážna vrstva frakcie 16-32 mm. Ďalšie vrstvy sú súčasťou biologickej rekultivácie. Tvorí ich 50 cm hrubá vrstva potenciálne úrodnej zeminy a 30 cm vrstva humóznej zeminy. Pre výsadbu sme navrhli plytkokotreniacu vegetáciu a pre založenie trávnika navrhujeme trávové semeno so stabilizačným účinkom. Cieľom tejto práce je navrhnúť rekultiváciu skládky odpadov v danej lokalite, zakladanie remízok a vetrolomov v okolí skládky a kalkuláciu rekultivácie skládky. Výsledkom práce je zrekultivovaná skládka, ktorá je začlenená do krajiny s minimálnym dopadom na životné prostredie.
Klíčová slova:
rekultivácia, odpad, skládka, životné prostredie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně