Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
Výučba
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Rekultivácia skládky odpadov v Pustých Sadoch.
Autor: Ing. Monika Meszarošová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Rekultivácia skládky odpadov v Pustých Sadoch.
Abstrakt:
Odpad, skládky, skládkovanie, nevhodné nakladanie s odpadmi, hromadenie odpadov a jeho negatívny vplyv sa prejavuje poškodením životného prostredia. Každá krajina rieši tento problém prostredníctvom zákona a legislatív, vyhlášok a rôznych programov s cieľom zlepšiť životné prostredie a zmenšiť množstvo odpadov. Aby sa podarilo v čo najväčšej miere minimalizovať možné negatívne vplyvy skládok a skládkovania, je nevyhnutné budovať riadené skládky a pri ich projektovaní aplikovať všetky dostupné informácie. Dôležitý je výber lokality skládky, navrhnuté tesnenie skládky, spôsob ukladania odpadu, uzavretie skládky, rekultivácia ale aj následný monitor skládky. Po ukončení zavážania skládky sa jej povrch musí vyrovnať a upraviť do prepísaného tvaru podľa vzorového priečneho rezu navezením 250 mm vyrovnávacej vrstvy tak, aby bolo možné na ňu uložiť tesniacu vrstvu uzavretia skládky. Vrstva štrku hrúbky 500 mm sa uloží na vyrovnaný a zhutnený povrch skládkového telesa, ktorá odvádza skládkový plyn k odplyňovacím sondám a odvádza prípadné priesakové kvapaliny z telesa skládky do podložia. Na odplyňovaciu vrstvu sa položí separačná geotextília, ktorá predstavuje netkanú geotextíliu, ktorá je vyrábaná z kvalitného polypropylénového vlákna. Oddeľuje uloženú drenážnu vrstvu v podloží od tesniacej vrstvy. Na separačnú vrstvu sa uloží tesniaca vrstva uzavretia skládky -- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm, v dvoch vrstvách po 250 mm. Táto geotextília zamedzuje premiešaniu rozdielnych vrstiev s rôznymi funkciami. Je uložená medzi vrstvami a zabraňuje styku neznášanlivých materiálov. Pozornosť treba venovať odolnosti geotextílie voči statickému pretlačeniu, aby nedošlo k jej porušeniu, čím sa stráca jej funkčnosť. Na tesniacu vrstvu sa položí opäť separačná geotextília. Nasleduje 50 cm drenážna vrstva frakcie 16-32 mm. Ďalšie vrstvy sú súčasťou biologickej rekultivácie. Tvorí ich 50 cm hrubá vrstva potenciálne úrodnej zeminy a 30 cm vrstva humóznej zeminy. Pre výsadbu sme navrhli plytkokotreniacu vegetáciu a pre založenie trávnika navrhujeme trávové semeno so stabilizačným účinkom. Cieľom tejto práce je navrhnúť rekultiváciu skládky odpadov v danej lokalite, zakladanie remízok a vetrolomov v okolí skládky a kalkuláciu rekultivácie skládky. Výsledkom práce je zrekultivovaná skládka, ktorá je začlenená do krajiny s minimálnym dopadom na životné prostredie.
Kľúčové slová:rekultivácia, odpad, skládka, životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene