Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     Výučba
     
Projekty          Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Bilancia vzniku priesakových kvapalín na skládkach po ich rekultivácii
Autor: Ing. Erik Vanya
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Bilancia vzniku priesakových kvapalín na skládkach po ich rekultivácii
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá odpadovým hospodárstvom, od jej historie cez vplyvy na životné prostredie až po súčasný stav legislatívy. Sú tu spomenuté základné pojmy k danej problematike a hierarchia členenia. V ďalšej časti sa nachádza definícia odpadu a jeho delenie spolu so spôsobmi zneškodňovania. Nasleduje analyzovanie skládok odpadov, ich zloženie, členenie a vývoj v časovej perióde. Na konci prvej kapitoly sa zaoberáme uzavretím skládky jej rekultiváciou, druhmi rekultivácie a vznikom skládkových priesakových kvapalín. Metodika je zameraná na polohu vybraného územia skládky jej geologickú stavbu a hydrologickú a klimatickú charaktertiku. Údaje boli získané zo záverečnej správy, ktorá vznikla pri uzatváraní skládky. Ako výsledok práce bol popis prístroja na meranie pretečenej skládkovej kvapaliny, dôvody sledovania a zosumarizovanie dopadu na životné prostredie.
Kľúčové slová:
odpadové hospodárstvo, skládka, rekultivácia, kvapalina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene