Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty
     
Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Rekultivácia skládky odpadov Jurčov Laz v Tvrdošíne
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rekultivácia skládky odpadov Jurčov Laz v Tvrdošíne
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na rekultiváciu skládky a jej opätovné začlenenie do okolitého prostredia. Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky sa zaoberá popisom nakladania odpadov na Slovensku a v zahraničí. Taktieţ sú zhromaţdené informácie o skládkach odpadov, rekultivácii a vplyvoch skládok na ţivotné prostredie .Jadro tejto kapitoly je zamerané najmä na skládky, rekultiváciu, druhy rekultivácie a nakoniec zahraničné skúsenosti nakladania s odpadmi. Metodika je zameraná na fyzicko-geografickú charakteristiku územia, kde sa riešená skládka nachádza. Tieto údaje boli získané z internetových zdrojov alebo z technickej správy. Meteorologické údaje boli získané z meteorologickej stanice Liesek a taktieţ z internetového portálu SHMÚ. Jadrom tejto časti je popis skládky Jurčov Laz, jej umiestnenie, charakteristika a zhotovenie staveniska. Sú tu spomenuté aj typy fólii, geotextílii, ktoré sa pouţívajú pri výstavbe skládok a ktoré sú nevyhnutnou súčasťou na jej správne fungovanie. Dreviny a trávne zmesi vhodné na výsadbu rekultivovanej skládky. Poslednou časťou diplomovej práce sú výsledky v ktorých sa nachádzajú 2 návrhy pre rekultiváciu skládky. Lesnícka rekultivácia a TTP -- lúky. Táto časť obsahuje aj rozpočet a monitoring skládky, ktorý je potrebný na sledovanie vplyvu na kvalitu podzemných a povrchových vôd. Monitorovací systém je nevyhnutné vybudovať pre skládky na bezpečný aj nebezpečný odpad.
Kľúčové slová:
skládky, rekultivácia, návrh skládky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene