Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 

     
Lesson
     
     Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Proposal of treatments focused on improving quality of the environment in county Námestovo
Written by (author):
Ing. Zuzana Vicenová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v okrese Námestovo
Summary:
Predkladaná diplomová práca je zameraná na hodnotenie negatívnych vplyvov nelegálnych skládok odpadov na životné prostredie. Práca poskytuje stručný prehľad o súčasnom stave životného prostredia, jeho jednotlivých zložkách a činnostiach ohrozujúcich ich kvalitu, vrátane nesprávneho skládkovania. V ďalšej časti sa práca venuje charakteristike prírodných pomerov a popisu chránených území v rámci riešenej lokality. Taktiež ponúka pohľad na problematiku nelegálneho skládkovania. Hlavná pozornosť sa zameriava na mapovanie nelegálnych skládok odpadov a posúdenie negatívnych vplyvov odpadov nachádzajúcich sa na nelegálnych skládkach. Záverečná kapitola sa zaoberá hodnotením konkrétnych zmapovaných nelegálnych skládok, opisom ich súčasného stavu, vyhodnotením ich vývoja a potrebou ich likvidácie.
Key words:
životné prostredie, odpad, nelegálne skládky odpadov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited