Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     
                    
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Recultivation of landfill
Written by (author):
Ing. Daniel Mandrák
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekultivácia skládky
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na tému Rekultivácia skládky. Jej cieľom je zhromaždiť informácie a nadobudnúť poznatky o spôsoboch rekultivácií na skládkach a na základe nich navrhnúť spôsob technickej a biologickej rekultivácie. Hneď na úvod je v časti o súčasnom stave stručná legislatíva a podrobnejší popis zákonu o odpadoch. Zhodnotením prešlo aj odpadové hospodárstvo, v ktorom sú okrem doterajšieho stavu popísané aj jednotlivé ciele programov odpadového hospodárstva v jednotlivých obdobiach. Ďalej je v bakalárskej práci riešené a popísané skládkovanie odpadov nielen v rámci jeho histórie, ale hlavne na Slovensku. Jadrom celej práce je časť o uzavretí a rekultivácií, v ktorej sme sa venovali najmä jednotlivým spôsobom rekultivácií a možnostiam nasledujúceho využitia zrekultivovaných skládok ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. V metodike práce sú zahrnuté okrem etáp rekultivácie hlavne informácie o riešenom území, kde sa daná skládka nachádza. Venovali sme sa najmä charakteristike skládky a jednotlivým prevládajúcim pomerom. Záver práce je venovaný výsledkom a diskusii, kde sme na základe získaných poznatkov pri písaní práce navrhli postup, ktorý by sa mohol aplikovať pri rekultivácii skládky pozostávajúci z technickej a biologickej rekultivácie.
Key words:skládkovanie odpadov , rekultivácia, skládka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited