Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty
     
Výučba
     
     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh rekultivácie skládky
Autor:
Ing. Tomáš Kemlage
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
RNDr. Jozef Straňák
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh rekultivácie skládky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zameriava na problematiku skládok určených na nie nebezpečný odpad ako takých, pričom kladie dôraz na ich rekultiváciu. Medzi hlavné ciele diplomovej práce patria charakteristika odpadového hospodárstva a jeho základných pojmov, zadefinovanie zneškodňovania odpadov skládkovaním, zadefinovanie základných metód, princípov a fungovanie skládky odpadov. Ako jeden z hlavných cieľov práce sme si zvolili charakteristiku rekultivácie skládky na modelovom príklade skládky TKO Rišňovce Rumanová. Dôležité pre potreby práce sú aj poznatky o problematike odpadov resp. odpadového hospodárstva. V práci definujeme základné pojmy a charakteristiky odpadov, odpadového hospodárstva, zhodnocovania odpadov, zneškodňovania odpadov ak aj postupov nakladania s nimi. Dôraz v rámci predkladanej práce kladieme na skládku na nie nebezpečný odpad, kde definujeme jednotlivé zákonom udávané metódy a postupy skládkovanie odpadov, základné postupy, ktoré vychádzajú zo záväzných metód a príslušných Slovenských technických noriem (STN) v oblasti skládkovania odpadov, ktoré je potrebné v rámci skládkovania a rekultivácie skládok odpadov dodržiavať. Ďalej sa venujeme popisu záujmového územia obcí Rišňovce a Rumanová ako aj nami zvolenému modelovému územiu skládky TKO Rišňovce Rumanová. Ako výstup práce je náš návrh rekultivácie modelovej skládky. Vo výsledkoch práce riešime vlastný návrh na rekultiváciu vyššie uvedenej skládky v ekonomickom, v materiálnom a technologickom rozsahu spolu s návrhom ceny za jednotlivé práce, pričom vychádzame z dostupných údajov o skládke TKO Rišňovce Rumanová
Kľúčové slová:Odpadové hospodárstvo, Odpad, Skládka, Rekultivácia skládky, Životné prostredie, Skládkovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene