Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
     
     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva mesta Nové Zámky
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva mesta Nové Zámky
Abstrakt:Prioritným záujmom predkladanej diplomovej práce je analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva mesta Nové Zámky so zreteľom na spôsob nakladania so vzniknutým odpadom. Úvod práce je venovaný súčasnému stavu riešenej problematiky. Snažíme sa podrobne opísať legislatívu týkajúcu sa odpadového hospodárstva ako v rámci Slovenska, tak aj v rámci Európskej únie. Pojednávame o rôznych programových dokumentoch, povinnostiach miest a obcí pri nakladaní s odpadom a základných pojmoch používaných v odpadovom hospodárstve. Práca sa ďalej zaoberá rozsiahlym prehľadom všetkých používaných systémov zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov. Predmetom výskumu tejto diplomovej práce je zistenie celkovej hmotnosti jednotlivých vyprodukovaných prúdov odpadu v riešenom území za sledované obdobie piatich po sebe nasledujúcich rokov 2012 - 2016. Zaoberáme sa taktiež zistením množstva produkovaných prúdov komunálnych odpadov pripadajúcich na jedného obyvateľa za rok. V neposlednom rade je výskumná časť práce zameraná na vyjadrenie pomeru množstva zhodnotených odpadov oproti odpadom zneškodňovaných skládkovaním.
Kľúčové slová:nakladanie s odpadom, zákon o odpadoch, Nové Zámky, Slovensko, odpad, komunálny odpad, odpadové hospodárstvo, mesto, obec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene