Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Chief official - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts          Projects          Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Landfill reclamation
Written by (author):
Ing. Zoltán Kecsö
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekultivácia skládky
Summary:Za účelom vypracovania predkladanej práce boli spracované a popísané jednotlivé kroky rekultivácie a revitalizácie nelegálnej skládky v obci Skerešovo, okres Revúca. Zamerali sme sa na vplyv skládky na zložky životného prostredia a posúdili sme všetky parametre, ktoré mali negatívny dopad na pôdno-klimatické podmienky v riešenej oblasti. Ďalej sme vypracovali konkrétny návrh riešenia rekultivácie a revitalizácie skládky a návrh riešenia problematiky z dlhodobého, resp. trvajúceho aspektu. Zároveň sme sa zaoberali návrhom riešenia z finančného hľadiska. Po prieskume obsahu odpadu na nelegálnej skládke sme zistili prítomnosť menej nebezpečného odpadu. V rámci technického riešenia sme zvolili navrstvenie tesniacich fólií a geotextílií, vytvorenie drenážneho systému, vrstvenie rekultivačnej pôdy a zatrávnenie riešeného územia. Z dlhodobého aspektu sme navrhli inštaláciu kamerového systému a fotopasce, ktoré zamedzia opakovanému zakladaniu nelegálnej skládky v danej lokalite. Výsledky a analýzy z predkladanej záverečnej práce môžu slúžiť ako zdroj informácií pre odbory, ktoré sa zaoberajú environmentalistikou, ekológiou a všeobecne ochranou životného prostredia. Výsledné informácie môžu ponúknuť iný pohľad na riešenie problematiky v danom odvetví, nakoľko diplomová práca poukazuje predovšetkým na aktuálny stav a porovnáva ich so situáciou z predošlého obdobia.
Key words:návrh, nelegálna skládka, rekultivácia skládky, revitalizácia skládky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited