Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts
     
Lesson
     
Projects     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntil
Details
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Babóšová
Hodnotenie prevádzky ČOV
May 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Petra Balážová
Hodnotenie prevádzky ČOV Galanta
May 2014Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petra Balážová
Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd na ČOV Galanta
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Róbert Bazsó, PhD.
Dnové sedimenty malých vodných nádrží a ich využitie
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Belianský
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
June 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Beňuš
Riešenie inžinierskych sietí malej obce
April 2011
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Gabriel Bergendi
Efektívne využitie dažďovej vody v krajine.
May 2015Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Bergendi
Návrh opatrení pre zmenu retencie vody v územiach s ľahkými a stredne ťažkými pôdami
April 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Briedik
Prevádzka a posúdenie vodohospodárskej infraštruktúry mesta Hlohovec
April 2020
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Boris Briedik
Zhodnotenie tvorby a kvality odpadových vôd a čistiarenského kalu v meste Hlohovec
April 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Brunel
Prevádzkové zhodnotenie čistiarne odpadových vôd
May 2012
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrej Cebo
Prevádzkové a technické zhodnotenie VN Báb
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Cipárová
Odkanalizovanie obce Zboj
April 2011
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrea Červeňanská
Čistenie odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
May 2014
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Červeňanská
Zhodnotenie prevádzky čistiarne odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
May 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marianna Červeňanská
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany
May 2018
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Čujko
Hodnotenie produkcie kalov na čistiarňach odpadových vôd.
April 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Danko
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže Slepčany
May 2014Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Ferenčíková
Koncepčné nakladanie s dažďovými vodami na území obce Čierny Balog
April 2011
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Fraňo
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže
May 2014
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Fulier
Prevádzkové a technické zhodnotenie vodných nádrží Kežmarok a Žakovce
May 2012
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Igor Gacko, PhD.
Využitie prostriedkov GIS na evidenciu a hodnotenie vodných nádrží v povodí rieky Nitra pre potreby správy a TBD
September 2020Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lívia Gajarová
Prevádzkové a technické zhodnotenie ČOV Piešťany
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Pavol Gajarský
Zhodnotenie vodných nádrží v mieste bydliska
May 2012
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Gašparíková
Efektívne využitie dažďovej vody v krajine.
May 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Gašparíková
KVALITATÍVNE ASPEKTY RETENCIE PȎDNEJ A ZRÁŽKOVEJ VODY V ÚZEMÍ
May 2017Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Gazdíková
Hodnotenie tvorby odpadových vôd na ČOV Hamuliakovo
April 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Gazdíková
Povodne a prírodné katastrofy na rieke Hron v oblasti Banskej Bystrice
May 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Giertlová
Vypracovanie rozpočtu gravitačnej kanalizácie Komárno -Alžbetin ostrov I. etapa
April 2011
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Grossová
Prevádzkové a technické zhodnotenie Oravskej priehrady
May 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Katarína Hanáková
Zhodnotenie prevádzky stokovej siete a ČOV Horné Saliby
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslava Hančuľáková
Hodnotenie prevádzky ČOV v obci Sačurov
May 2017
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslava Hančuľáková
Sedimenty melioračných kanálov
April 2019
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Haník
Prevádzkovo technické hodnotenie VN Oreské
April 2011
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Haník
Technické a environmentálne hodnotenie stavu malej vodnej nádrže.
May 2013
Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Richard Hanzlik
Výskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na Slovensku
September 2023
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Holetzová
Zhodnotenie čistenia odpadových vôd v obci Hurbanova Ves
April 2011
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michaela Hollá
Historický vývoj spotreby vody a produkcie odpadových vôd v meste Šaľa
May 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Hollá
Zhodnotenie kvality pitnej vody a odpadových vôd v meste Šaľa
April 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Slavomír Hološ
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Jarok a Veľké Zálužie
May 2018
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavomír Hološ
Možnosti určenia výparu z hladiny vodnej nádrže Liptovská Mara
April 2020
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Horváth
vodohospodárske informačné zdroje v povodiach a ich súčasné možnosti spracovania na príklade rieky Žitava
May 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Horváth
Vyhodnotenie prijatých opatrení na znižovanie strát vody vo verejnom vodovode mesta Hlohovec
April 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Silvia Hozlárová
Sezonálne zmeny kvality vôd v malej vodnej nádrži Kučišdorfská a jej prítoku
May 2013Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Hujavý
Informačné zdroje pre hodnotenie vodohospodárskych zariadení na území obce Obyce
June 2015
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Július Chládek
Vodohospodárska infraštruktúra malej obce
May 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Chmarová
Prevádzka vodných stavieb v obci Žaškov
May 2015
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Branislav Chvíla, PhD.
Vplyv technických a meteorologických faktorov na presnosť merania zrážok registračnými prístrojmi
June 2014
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Jamrichová
Zásobovanie vodou a kanalizácia v obci Uhrovec
May 2016Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Jamrichová
Zhodnotenie prevádzkových pomerov v rúrovej sieti v obci Uhrovec - Látkovce
April 2018
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Miloš Janjušević
Prevádzka a posúdenie vodohospodárskej infraštruktúry malej obce v podmienkach klimatickej zmeny - sucho - povodne.
April 2020
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miloš Janjušević
Vodohospodárska infraštruktúra obce Zbehy
April 2017Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juliana Justhová
Návrh vodovodov v okrese Gelnica
May 2012Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Retencia a spotreba vody v poľnohospodársky využívanej krajine
July 2011
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Kasalová
Čistenie odpadových vôd v meste Bánovce n. Bebravou
May 2014Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kasalová
Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd v meste Bánovce n. Bebravou
May 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Kasanická
Biologické a morfologické hodnotenie Jaloveckého potoka
May 2017
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Kasanická
Vodohospodárske riešenie Jaloveckého potoka
May 2015
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubica Korčeková
Hodnotenie stavu Gbelianskeho potoka v zmysle rámcovej smernce o vodách
May 2017
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubica Korčeková
Vodohospodárske problémy Rajčianky v katastrálnom území Žilina
May 2015Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Košík
Riešenie čistiarne odpadových vôd malej obce
April 2011
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Košuda
Analýza povrchových a podpovrchových vôd v dielčom povodí Tovarnianskeho potoka
April 2011
Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristína Kováčová
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
May 2021Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Katarína Krupová, PhD.
Modelové riešenie čistenia odpadových vôd v obciach do 2 000 obyvateľov
August 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Kürthy
Ochrana vôd pred dusičnanmi v predpisoch EÚ a národných legislatívach, súčasný stav a výhľad
May 2013Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Kvočkuliaková
Historické vodovody v súčasnosti - Turčekovský vodovod
May 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kvočkuliaková
Hodnotenie stavu a prevádzky vodárenskej nádrže Turček
April 2019
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Letková
Hodnotenie prevádzky vodovodu v obci Radava
May 2017Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Letková
Hodnotenie prevádzky vodovodu v obci Semerovo
May 2014
Displaying the final thesis
70.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): RNDr. Peter Lukáč
Možnosti následného odstraňovania fosforu z odpadových vôd po spracovaní čistiarenského kalu
September 2022
Displaying the final thesis
71.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Patrik Mamrák
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
April 2021
Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Paula Melicherčíková
Kvalita povrchových vôd toku Trnávka
April 2021
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miroslav Nevolný
Návrh inžinieskych sietí malej obce
May 2011
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Nevolný
Vodovodné siete v malej obci
May 2013
Displaying the final thesis
75.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Lucia Ochmanová
VPLYV PÔDNEHO PROSTREDIA A PÔDNEJ VLHKOSTI NA KONCENTRÁCIE ŽIVÍN A VYBRATÝCH PRVKOV V PÔDNOM PROFILE
May 2014Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Olšáková
Vodohospodárska infraštruktúra obce Mojmírovce
May 2013Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nina Ondrušová
Vodohospodárske hodnotenie retencie vody povodia rieky Hornád
April 2018Displaying the final thesis
78.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Nikola Peknušiaková
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
April 2019
Displaying the final thesis
79.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikola Peknušiaková
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôd
April 2021
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Nikola Peknušiaková
Využitie vodných rastlín pre zaistenie kvality povrchových a odpadových vôd
May 2019Displaying the final thesis
81.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Erik Pelikán
Vodohospodárska infraštruktúra mesta alebo obce
April 2019
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erik Pelikán
Vodohospodárska infraštruktúra mesta Galanta
May 2017
Displaying the final thesis
83.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Erik Pelikán
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
April 2017
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Pilka
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
May 2020
Displaying the final thesis
85.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Tomáš Pilka
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
April 2020
Displaying the final thesis
86.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martina Pipíšková
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
May 2013
Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Režoňa
Riešenie vodohospodárskej infraštruktúry obce Martin nad Žitavou
May 2012
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viera Rusenova
Hodnotenie stavu a kvality vôd v rieke Žitava
May 2016
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viera Rusenova
Kvalita vôd v rieke Žitava
May 2014
Displaying the final thesis
90.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Výskum pohybu fosforu v systéme pôda voda sedimenty
April 2017Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Výskum pohybu fosforu v systéme pôda-voda-sedimenty
October 2022
Displaying the final thesis
92.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Výskum pohybu fosforu v systéme pôda-voda-sedimenty
May 2016
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marian Sekula
Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli SPU
April 2020
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marian Sekula
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
May 2018Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Sitášová
Vypracovanie ponukového rozpočtu vodovodného zásobného potrubia
April 2011
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Srňanský
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
June 2013Displaying the final thesis
97.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Jakub Srňanský
Prevádzkové a technické zhodnotenie VN
July 2011
Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Srňanský
TECHNICKÉ A ENVIROMENTÁLNE HODNOTENIE STAVU MALEJ VODNEJ NÁDRŽE SIGORD
May 2015
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Šestáková
Prevádzkové podmienky vybudovanej ČOV Zvolen
May 2015
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šimon Šoka
Stav a rozvoj malých čistiarni odpadových vôd v okrese Galanta
April 2020
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Valentovič
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY OBCE - ZEMIANSKE SADY
May 2015
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Valentovič
Vodohospodárska infraštruktúra malej obce
May 2013
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikola Voleková
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Rumanová
May 2015
Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Nikola Voleková
Vodovod a kanalizácia obce Rumanová
May 2013
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Petra Žažová
Vodovod a kanalizácia obce Ostrov, okres Piešťany
May 2013
Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Žažová
VYUŽITIE VODNÉHO DIELA DRAHOVCE - MADUNICE
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress