Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts
     
Lesson
     
Projects               Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Impact of technical and meteorological factors on the accuracy of the measurement of precipitation using registration rain gauges.
Written by (author):
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent 2:
doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv technických a meteorologických faktorov na presnosť merania zrážok registračnými prístrojmi
Summary:
Meranie zrážok, nevyhnutného komponentu pre výpočet vodnej bilancie územia a prvku ovplyvňujúceho krajinotvorbu, je ovplyvnené širokou škálou systematických a náhodných chýb. Cieľom tejto dizertačnej práce je analýza vplyvov vlastných charakteristík meracích prístrojov a vonkajších meteorologických faktorov (prúdenia vzduchu v okolí prístroja, genézy, resp. druhu zrážok a teploty vzduchu) na presnosť merania zrážkových intenzít in-situ pomocou automatických registračných zrážkomerov používaných v monitorovacej sieti SHMÚ. Analýza vychádza z porovnávaní váhových a preklápacích registračných zrážkomerov v poľných podmienkach na dvoch experimentálnych staniciach za obdobie 5 rokov. Postupne boli porovnané termínové úhrny automatických registračných a konvenčných zrážkomerov, pre váhové zrážkomery analyzované systematické chyby merania v dôsledku vetra použitím rôznych kritérií delenia zrážok na konvektívne a nekonvenktívne, analyzovaný vplyv dĺžky meracieho intervalu a parametra malých intenzít na veľkosť tejto chyby. Kvantifikovaná bola chyba merania v dôsledku zmáčania a výskyt iných chýb v dôsledku teplotnej závislosti a použitého softvéru. Výsledkom výskumu je určenie veľkosti systematických chýb merania pomocou váhových zrážkomerov, stanovenie parametrov korekčných kriviek a identifikácia spoľahlivosti registračných zrážkomerov.
Key words:
meranie zrážok, registračné zrážkomery, systematická chyba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited