Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
          Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of small water reservoires
Written by (author): Pavol Gajarský
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie vodných nádrží v mieste bydliska
Summary:
Voda je základom života na našej planéte. Voda je nenahraditeľná látka, ktorá má rozhodujúci význam aj v živote človeka a jeho činnostiach v domácnosti, poľnohospodárstve, priemysle a energetike, ako aj v iných odvetviach. Malé vodné nádrže plnia dôležitú funkciu v našej krajine. Vodohospodárske činnosti plnia aj malé vodné nádrže, slúžiace k plneniu rôznych funkcií. Ich funkčnosť narúšajú rôzne nefunkčné objekty, narušené dno, porušené brehy a zanášanie nádržného priestoru odpadom a sedimentami. Tento nepriaznivý stav sa dá vhodnými revitalizačnými opatreniami a opravami zlepšiť. K návrhu najvhodnejších revitalizačných opatrení, je potrebné zmapovať ich súčasný stav. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie súčasného stavu malých vodných nádrží Horné Orešany, Buková a Boleráz. Hodnotiť budem technický a prevádzkový stav nádrží, ako aj stav objektov, hrádzí a okolia nádrží. Pri tomto hodnotení nám poslúži dostupná dokumentácia nádrží, terénny prieskumu ako aj subjektívne hodnotenie hrádzí, funkčných objektov, nádržných priestorov a okolia. Zameriavať sa budem na miestne poškodenia, deformácie, trhliny, priesaky, koróziu kovových častí, nory po živočíchoch, zanášanie nádrže, zosuv pôdy a stav okolitej vegetácie.
Key words:
malá vodná nádrž, funkčné objekty, zanášanie nádrží

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited