Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts
     
Lesson     Projects
     
Publications     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
System for water supply and wastewater in Martin nad Zitavou village
Written by (author): Ing. Jozef Režoňa
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Fuska, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Riešenie vodohospodárskej infraštruktúry obce Martin nad Žitavou
Summary:
Voda je nevyhnutne potrebná pre život ľudí, poľnohospodárstvo a priemysel. Ľudia už v minulosti ako prvé z inžinierskych sietí budovali vodovody a kanalizácie. Diplomová práca sa zaoberá existenciou tejto vodohospodárskej infraštruktúry v obciach. Ako konkrétne miesto spracovania bola vybratá obec Martin nad Žitavou, ktorá sa nachádza v okrese Zlaté Moravce. Cieľom práce bolo zhodnotiť stav a typ vybudovanej kanalizácie a vodovodu v obci, ako aj odvádzanie dažďových vôd. Zaoberala sa ich technickým riešením a jednotlivými parametrami. Zároveň bola posúdená vhodnosť tejto infraštruktúry v danej lokalite. V celej obci je vybudovaný vodovod (rok realizácie 1972) a tlaková kanalizácia (rok realizácie 2006), ktorá je napojená na existujúcu čističku odpadových vôd v Zlatých Moravciach. Odvádzanie dažďových vôd je v obci riešené dažďovými rigolmi. Vlastníkom a prevádzkovateľom obidvoch spomínaných vodohospodárskych infraštruktúr, je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. so sídlom v Nitre. Súčasný stav vodojemu v obci je vyhovujúci a tlakové pomery v rozvodnej sieti sú postačujúce. Zároveň kanalizácia s čističkou odpadových vôd má dostatočnú kapacitu na postupné pripájanie novovybudovaných nehnuteľností. Realizáciou kanalizácie a vodovodu sa dosiahlo zlepšenie kvality životného prostredia obce i jej obyvateľov a zároveň sa zvýšil záujem mladých ľudí nielen z obce, ale aj z jej okolia o bývanie a stavbu rodinných domov v obci.
Key words:
obec Martin nad Žitavou, kanalizácia, vodovod, dažďové vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited