Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

          Projects     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Desighn of water supply systems in Gelnica region
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh vodovodov v okrese Gelnica
Summary:Cieľom diplomovej práci je analyzovať aktuálny stav zásobovania pitnou vodou v obci Mníšek nad Hnilcom a navrhnúť vhodnú úpravňu vody pre budúce využitie. V prvej časti práce je zhrnutá aktuálna legislatíva v oblasti vodného hospodárstva a úpravy pitnej vody pre verejnú vodovodnú sieť. V časti návrhu úpravne vody sú najskôr popísané metódy, ktoré je možné pre úpravu vody v jednotlivých fázach použiť, ako aj zvolené vhodné prostriedky, ktoré budú využité priamo v navrhovanej úpravni vody. Výsledky práce sú zamerané na konkrétne zhodnotenie výdatnosti a kvality zdrojov vody pre verejný vodovod v obci Mníšek nad Hnilcom a návrh variantov úpravy vody. Už zo zákona je stanovená povinnosť dodávateľov pitnej vody, prostredníctvom verejných vodovodov dodávať vodu vyhovujúcu požiadavkám na kvalitnú pitnú vodu. Preto je úpravňa vody súčasťou každej verejnej vodovodnej siete. V úpravni sa odstraňujú látky, ktoré sú obsiahnuté v nadlimitných koncentráciách v zdroji vody.
Key words:Úpravňa vody, Pitná voda, Verejný vodovod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited