Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts               
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of eficiency of waste water treatment plant
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prevádzkové zhodnotenie čistiarne odpadových vôd
Summary:
Rámcová smernica o vodách bola do legislatívy Slovenskej republiky transportovaná vstupom Slovenska do Európskej Únie. Najdôležitejším poslaním tejto smernice je dosiahnutie dobrého stavu všetkých vôd. Aj čistením odpadových vôd, vypúšťaných do recipientu sa tento stav mení. Kvalita vyčistenej vody záleží od použitej technológie, ktorú čistiareň odpadových vôd obsahuje a taktiež od rôzneho stupňa čistenia odpadových vôd. V práci hodnotíme dve čistiarne odpadových vôd. Prvá sa nachádza v obci Bernolákovo, Slovensko a svojou kapacitou EO spadá do kategórie 51 -- 2 000 EO, čiže malé ČOV. Druhá čistiareň odpadových vôd sa nachádza v meste Mende vo Francúzsku. Svojou kapacitou je väčšia ako ČOV v Bernolákove, ale princíp čistenia odpadových vôd je rovnaký. Cieľom práce je popísať technologické riešenie oboch ČOV, zhodnotiť ich účinnosť čistenia na základe získaných údajov, porovnať koncentrácie znečisťujúcich látok a vyhodnotiť proces čistenia za sledované obdobie.
Key words:
Čistiareň odpadových vôd (ČOV), proces čistenia odpadových vôd, ukazovatele znečistenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited