Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Kvalita vôd v rieke Žitava
Autor: Ing. Viera Rusenova
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Kvalita vôd v rieke Žitava
Abstrakt:Predkladaná bakalárska práca je venovaná problematike kvalite vôd v rieke Žitava. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá kapitola popisuje súčasný stav povrchových vôd a opisuje sa charakteristika vody z rôznych uhlov pohľadu. Väčšia pozornosť sa venuje typom vôd, kde sa vymedzuje pri každom type aj ich zloženie. Súčasne sa táto kapitola zameriava aj na problematiku povrchových vôd, ich chemickým zložením, čistotou, znečisťovaním a jej klasifikáciou. Taktiež je spomenutý recipient, t.j. prostredie, ktoré prijíma odpadovú vodu. Jednotlivé podkapitoly zahrňujú informácie o samočistení, eutrofizácii, t.j. proces, pri ktorom dochádza k obohacovaniu o rastlinné živiny. V druhej kapitole je popisovaný cieľ práce. V tretej kapitole nazvanej metodika práce a metódy skúmania sa približuje spôsob získania základných údajov pre posúdenie kvality povrchových vôd. V štvrtej a zároveň poslednej kapitole sa analyzuje záujmové územie, konkrétne územie rieky Žitava. V poslednej časti tejto kapitoly sú hodnotené údaje z monitorovania rieky Žitavy, so zameraním na najvyššie a najnižšie dosiahnuté hodnoty a ich grafické znázornenie s následnou analýzou. Závery tejto práce obsahujú myšlienky o časových zmenách kvality vôd.
Klíčová slova:kvalita vody, rieka, voda, Žitava, znečistenie vôd

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně