Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     
     
     
     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
wastewater treatment in Liptovský Mikuláš
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Čistenie odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
Summary:V súčasnej dobe je veľmi aktuálna téma čistenia odpadových vôd, aby sa predišlo ďalšiemu znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd mestskými a priemyselnými vodami, pretože ochrane a šetrnému využívaniu životného prostredia sa venuje veľká pozornosť. V bakalárskej práci sme sa zamerali na prehľad súčasného stavu technológií používaných na ČOV v Liptovskom Mikuláši. Popisovali sme mesto všeobecne, ale aj ako zdroja odpadových vôd. Získali sme podklady a prevádzkové parametre od prevádzkovateľa ČOV. Vyhodnotili sme získané dáta, vyhodnotili sme dodržiavanie emisných limitov ČOV a vyhodnotili sme účinnosť procesu odstraňovania organických látok sledovaním parametra BSK5 v odpadových vodách v rokoch 2010, 2011 a 2012. Po vyhodnotení výsledkov sme zistili, že prevádzkovatelia ČOV by mali uvažovať o zvýšení projektovanej kapacity, pretože reálna kapacita vysoko prevyšuje projektovanú. Napriek tomuto je ale kvalita odpadovej vody na odtoku výborná a ČOV pracuje na vysokej úrovni.
Key words:odpadové vody, ČOV, projektová kapacita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited