Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     
     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Information sources for the evaluation of water facilities within the municipality Obyce
Written by (author):
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Informačné zdroje pre hodnotenie vodohospodárskych zariadení na území obce Obyce
Summary:Objektom skúmania bakalárskej práce bolo zhodnotenie vodohospodárskych problémov obce Obyce a dostupnosť informačných digitálnych databáz pre objektívne riadenie vodného hospodárstva obce. V práci sme sa zamerali na vodné zdroje a ich využitie v obci a na riešenie zásobovania pitnou vodou a odvedenia odpadových vôd s ohľadom na udržateľnosť a na kvalitu životného prostredia na základe vytvorených informačných zdrojov. Obyce sú obec, ktorá sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Zlaté Moravce. Ležia zhruba 8 km severovýchodným smerom od okresného mesta Zlaté Moravce. Katastrálne územie Obýc o rozlohe 31,26 km2 sa rozkladá v oblasti styku Podunajskej nížiny a Pohronského Inovca. V práci sú uvedené informácie o stave zásobovania vodou v obci a využití dostupných zdrojov vody v katastri obce a tiež riešenej stokovej sieti. Sú sumarizované digitálne informačné zdroje ktoré sú previazané na prostredie GIS a to je konkrétne systém ZBERVAK , Mapy povodňových rizík a ohrozenia a tiež Informačný systém SHMU. Práca obsahuje viacero tabuliek a obrázkov. Výsledkom riešenia danej problematiky bolo zhodnotenie využitia informačných systémov v podmienkach obce.
Key words:obec Obyce, povodie Žitavy, ZBERVAK, vodohospodárske problémy, vodovody a kanalizácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited