Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts          Projects
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Floods and natural disasters on the river Hron in Banská Bystrica
Written by (author): Ing. Barbora Gazdíková
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Povodne a prírodné katastrofy na rieke Hron v oblasti Banskej Bystrice
Summary:
V súčasnosti je potreba realizácie protipovodňovej ochrany miest a obcí aktuálnou témou. Zvýšený počet výskytu povodní upriamuje pozornosť širokej verejnosti na protipovodňovú ochranu miest a obcí a jej ďalší vývoj a na vodné plánovanie ako také. Bakalárska práca je zameraná na protipovodňovú ochranu intravilánu mesta Banská Bystrica a na možnosti návrhu protipovodňovej ochrany mesta. V úvodnej časti sme priblížili historický vývoj vodného plánovania na Slovensku, charakterizovali sme vznik a využitie jednotlivých dokumentov protipovodňovej ochrany a opísali sme možné technické protipovodňové opatrenia intravilánu mesta. Druhá časť je venovaná vymedzeniu správneho územia povodia Hron a charakteristike mesta Banská Bystrica. V poslednej časti bakalárskej práci sme sa zaoberali konkrétnym riešením návrhu protipovodňovej ochrany a historickou povodňou na rieke Hron v Banskej Bystrici v roku 1974.
Key words:
povodeň, protipovodňová ochrana, plán manažmentu povodia, Banská Bystrica , Hron

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited