Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Operational and technical equipment Orava dam
Written by (author):
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prevádzkové a technické zhodnotenie Oravskej priehrady
Summary:
Údolné nádrže a priehrady patria vo všeobecnosti medzi najúčinnejšie vodné diela na úpravu odtokových pomerov a to z hľadiska úpravy prietokov alebo z hľadiska ochrany životného prostredia pred povodňami. Predkladaná diplomová práca sa zaoberá spracovaním všeobecných poznatkov o priehradách na Slovensku, o poznatkoch povodia Váhu a o technickom a prevádzkovom vybavení vodného diela Orava. Vodné dielo Orava patrí do povodia Váhu. Stav vody v rieke Orava sa pravidelne sleduje rôznymi meraniami, konkrétne množstvom rozpusteného kyslíka, meraním teploty a fyzikálno-chemických ukazovateľov. Vodné dielo Orava sa nachádza na sútoku Bielej a Čiernej Oravy na severe Slovenska. Po jeho dobudovaní ostali pod vodnou hladinou obce Slanica, Osada, Hámre, Ľavkovo, Ústie, dolná časť obce Bobrov a väčšia časť mesta Námestovo. Rozloha pri plnom napustení je 35km2. Účelom Oravskej priehrady je hydroenergetický potenciál, ochrana pred povodňami, zlepšovanie prietokov pod vyrovnávacou nádržou v neďalekom Tvrdošíne a rekreácia. Súčasťou akumulačnej nádrže je vodná elektráreň s dvoma kaplanovými turbínami a s inštalovaným výkonom necelých 22 MW. Dnes je vodné dielo vtáčím rajom, územie je bohaté na ložiská rašeliny, je výnimočné aj charakteristickými ekosystémami vodného a lesného spoločenstva a je zaradené do siete NATURA 2000.
Key words:Priehrada, Vodná elektráreň, Vodné dielo, Povodie Váhu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited