Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects
     
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Operating conditions of water infrastructure of the village Zemianske Sady
Written by (author): Ing. Ľuboš Valentovič
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY OBCE - ZEMIANSKE SADY
Summary:
V diplomovej práci sme sa zamerali na prevádzkové podmienky verejného vodovodu, ve-rejnej kanalizácie a účinnosť čistenia odpadových vôd v obci Zemianske Sady. Posudzovali sme vodné hospodárstvo a jeho význam. Cieľom diplomovej práce bolo dôslednejšie oboznámenie sa s prevádzkovými pokynmi, nariadeniami a údržbou verejného vodovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Účinnosť čistiarne odpadových vôd v obci Ze-mianske Sady sme sledovali na základe porovnávania získaných výsledkov biologického čistenia nami vybraných látok a to biochemická spotreba kyslíka, chemická spotreba kyslí-ka, nerozpustné látky, rozpustené anorganické soli, amoniakálny dusík, fosfor celkový a celkový dusík. Zároveň sme poukázali na význam vodného hospodárstva v Slovenskej republike, na vznik odpadových vôd, ich vlastností, význam, odvádzanie a čistenie.
Key words:
verejný vodovod, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd, prevádzkový poriadok, účinnosť čistenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited