Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts     Lesson                    
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Technical and Enviromental Trial of Small Water Reservoir Sigord
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
TECHNICKÉ A ENVIROMENTÁLNE HODNOTENIE STAVU MALEJ VODNEJ NÁDRŽE SIGORD
Summary:
Vodohospodárske potreby pomáhajú uľahčovať aj malé vodné nádrže. Malé vodné nádrže sú umelo vytvorené vodohospodárske telesá s obmedzeným priestorom pre akumuláciu vody. Okrem vodohospodárskych funkcií zabezpečujú veľa ďalších úloh. Funkčnosť malých vodných nádrží je často ohrozovaná rôznymi problémami, ako je nanášanie sedimentov a odpadu, porušená stabilita brehov, narušenie dna a nefunkčné objektmi v ich okolí. Úlohou tejto diplomovej práce, je posúdenie prevádzky a technického stavu malej vodnej nádrže Sigord, zistenie možných nedostatkov a následné zameranie sa na ich odstránenie vhodným spôsobom, aby boli zabezpečené funkčnosti, pre ktoré bola vybudovaná. Hrádza, funkčné objekty, sedimenty a brehy sú hlavným predmetom našej práce. Tiež sa zameriame na okolie hrádze, priesaky, depresné prepadliny, vegetácia v okolí a ďalšie zistené nedostatky. Obhliadkou v teréne sme vyvodili závery, že nádrž nie je v stave pre využívanie všetkých svojich funkcií. Samotná hrádza je stabilná. Medzi najdôležitejšie problémy sme zaradili bezpečnostný priepad, ktorý je zanesený konármi a na mnohých miestach sa rozpadáva, a sedimenty, ktoré nepretržitým naplavovaním zvyšujú dno, čím znižujú priestor pre akumuláciu pritečenej vody. Taktiež sme si všimli množstvo prestarnutej vegetácie v blízkom okolí nádrže, ktorú je potrebné zmladiť. Staré stromy môžu spadnúť do vody a tak už nechránia vodnú plochu pred vetrom, ktorý spôsobuje vlny na hladine. Rizikom je aj prerastanie koreňov stromov do telesá hrádze, čím sa narúša jej stabilita.
Key words:
technický stav vodnej nádrže, funkčné objekty, brehová vegetácia, zanášanie nádrže, malá vodná nádrž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited