Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts          Projects
     
Publications
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Water management infrastructure of village Zbehy
Written by (author): Bc. Miloš Janjušević
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vodohospodárska infraštruktúra obce Zbehy
Summary:
Cieľom našej práce je spracovať dostupné informácie o vodohospodárskej infraštruktúre obce Zbehy. V prvej kapitole sa zameriavame na všeobecnú charakteristiku vodohospodárskej infraštruktúry, jej súčasný stav na Slovensku, obsahuje informácie o zásobovaní obyvateľov pitnou vodou a čistení odpadových vôd. Podkapitoly sa venujú vodovodu, jeho štruktúre, zobrazujú informácie o výrobe a dodávke pitnej vody. Okrajovo sa zaoberáme aj kanalizáciou a odpadovými vodami, nakoľko v obci Zbehy sa verejná kanalizácia zatiaľ nenachádza. V tretej kapitole popisujeme metodiku práce a metódy skúmania, zameriavame sa na charakteristiku záujmového územia, na jej geografické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pedologické pomery, biotu rieky Radošinka. Venujeme sa súčasnému stavu vodohospodárskej infraštruktúry v tejto obci. Zameriavame sa na aktuálny stav zásobovania pitnou vodou, odtokové pomery a kanalizačnú sieť v obci. Bakalárska práca je zameraná na spracovanie informácií o spotrebe odberanej vody. Vypočítali sme priemernú špecifickú dennú spotrebu vody na obyvateľa a porovnávali informácie s priemernou špecifickou dennou spotrebou na Slovensku. Údaje sme vyhodnotili a konštatovali vzrastajúcu spotrebu odberanej vody v obci Zbehy.
Key words:
vodohospodárska infraštruktúra, pitná voda, vodovod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited