Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd na ČOV Galanta
Autor: Ing. Petra Balážová
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Věra Hubačíková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd na ČOV Galanta
Abstrakt:Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd na ČOV Galanta, Petra Balážová, Bc. Každoročne sa stretávame s problémom znečisťovania vôd. Väčšinu sa tento problém odsúva na vedľajšiu koľaj. Ľudia si neuvedomujú fakt, že svojou činnosťou ovplyvňujú prirodzené zloženie vôd. Zdroje odpadových vôd pritom len narastajú. Diplomová práca bola hlavne zameraná na spracovanie analýzy technológií, ktoré sú súčasťou čistiarne odpadových vôd a na odstraňovanie znečisťujúcich látok v odpadových vodách. V diplomovej práci sme vďaka získaným materiálom zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra, riešili maximálne a minimálne hodnoty koncentrácií parametrov BSK5, RL, N, P na prítoku do ČOV. Zamerali sme sa tiež na účinnosť čistiarne odpadových vôd v meste Galanta. Ako posledné sme chceli zistiť závislosť (nezávislosť) medzi koncentráciami vybraných látok. Na základe výpočtov pomocou korelačného koeficientu môžeme tvrdiť, že medzi vybranými parametrami nie je závislosť dostačujúca na to, aby sme vedeli vopred určiť aké množstvo znečistenia do ČOV Galanta pritečie v závislosti s vybranými parametrami. Skutočná priemerná hodnota BSK5 za sledované roky je 184 mg.l-1. Pri parametri CHSK je skutočná priemerná hodnota 374 mg.l-1, skutočná priemerná hodnota amoniakálneho dusíku je 38,7 mg.l-1. Celkový dusík má priemernú reálnu hodnotu 51,5 mg.l-1. Na základe tohto sme zistili, že všetky priemerné reálne hodnoty v rokoch 2011-2015 spadajú do priemerných denných hodnôt, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii čistiarne odpadových vôd v meste Galanta. Môžeme preto povedať, že čistiareň odpadových vôd v Galante je z hľadiska kvality privádzaných odpadových vôd na prítoku správne navrhnutá.
Klíčová slova:čistiareň odpadových vôd (ČOV), odpadové vody, korelácia, znečistenie, Galanta

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně