Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zhodnotenie prevádzky čistiarne odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
Autor: Ing. Andrea Červeňanská
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Věra Hubačíková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zhodnotenie prevádzky čistiarne odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
Abstrakt:Pred vypúšťaním odpadových vôd do recipientu je nutné, aby tieto odpadové vody boli dostatočne vyčistené. Čistenie odpadových vôd zabezpečujú čistiarne odpadových vôd. Úlohou čistiarne je odstrániť znečisťujúce látky z odpadových vôd. Odpadové vody musíme čistiť a zneškodňovať veľmi starostilo. Potreba čistenia odpadových vôd sa objavila už v minulom storočí. Obsahom diplomovej práce je zhodnotenie prevádzky vybudovanej čistiarne odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš. Práca bola zameraná najmä na vyhodnotenie obsahu sledovaných znečisťujúcich látok v odpadovej vode, ktorá priteká do čistiarne cez verejnú kanalizáciu. V ČOV odpadová voda postupne prechádza cez mechanický a následne cez biologický stupeň čistenia. Po vyčistení je vypúšťaná do recipientu. Vyčistená voda musí spĺňať limitné hodnoty, ktoré sú udané v prevádzkovom poriadku. V úvodnej časti práce sme sa venovali všeobecnému popisu technológie čistenia odpadových vôd, organizmom žijúcim v odpadových vodách, fosforu a dusíku v odpadových vodách. V druhej časti sme popisovali mesto Liptovský Mikuláš a producentov priemyselných odpadových vôd v meste. Vo výsledkoch práce sme okrem iného porovnávali skutočné a limitné množstvá znečisťujúcich látok, biochemickej spotreby kyslíka, chemickej spotreby kyslíka, nerozpustných látok, rozpustných látok, amoniakálneho dusíka, celkového dusíka a fosforu, na prítoku aj na odtoku z ČOV a zastúpenie jednotlivých mikroorganizmov v OV. Údaje použité v diplomovej práci nám poskytol prevádzkovateľ ČOV Liptovský Mikuláš. Z týchto výsledkov vyplýva, že procesy čistenia čistiarne odpadových vôd Liptovský Mikuláš spĺňajú požiadavky nariadené prevádzkovým poriadkom ČOV. Vyčistená voda sa môže vypúšťať späť do rieky Váh.
Klíčová slova:odpadové vody, čistiareň odpadových vôd, znečisťujúce látky, limitné hodnoty, Liptovský Mikuláš

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně