Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     
Lesson
     
     Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation the operation of the wastewater treatment plant in LiptovskýMikuláš
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Věra Hubačíková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie prevádzky čistiarne odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
Summary:
Pred vypúšťaním odpadových vôd do recipientu je nutné, aby tieto odpadové vody boli dostatočne vyčistené. Čistenie odpadových vôd zabezpečujú čistiarne odpadových vôd. Úlohou čistiarne je odstrániť znečisťujúce látky z odpadových vôd. Odpadové vody musíme čistiť a zneškodňovať veľmi starostilo. Potreba čistenia odpadových vôd sa objavila už v minulom storočí. Obsahom diplomovej práce je zhodnotenie prevádzky vybudovanej čistiarne odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš. Práca bola zameraná najmä na vyhodnotenie obsahu sledovaných znečisťujúcich látok v odpadovej vode, ktorá priteká do čistiarne cez verejnú kanalizáciu. V ČOV odpadová voda postupne prechádza cez mechanický a následne cez biologický stupeň čistenia. Po vyčistení je vypúšťaná do recipientu. Vyčistená voda musí spĺňať limitné hodnoty, ktoré sú udané v prevádzkovom poriadku. V úvodnej časti práce sme sa venovali všeobecnému popisu technológie čistenia odpadových vôd, organizmom žijúcim v odpadových vodách, fosforu a dusíku v odpadových vodách. V druhej časti sme popisovali mesto Liptovský Mikuláš a producentov priemyselných odpadových vôd v meste. Vo výsledkoch práce sme okrem iného porovnávali skutočné a limitné množstvá znečisťujúcich látok, biochemickej spotreby kyslíka, chemickej spotreby kyslíka, nerozpustných látok, rozpustných látok, amoniakálneho dusíka, celkového dusíka a fosforu, na prítoku aj na odtoku z ČOV a zastúpenie jednotlivých mikroorganizmov v OV. Údaje použité v diplomovej práci nám poskytol prevádzkovateľ ČOV Liptovský Mikuláš. Z týchto výsledkov vyplýva, že procesy čistenia čistiarne odpadových vôd Liptovský Mikuláš spĺňajú požiadavky nariadené prevádzkovým poriadkom ČOV. Vyčistená voda sa môže vypúšťať späť do rieky Váh.
Key words:
odpadové vody, čistiareň odpadových vôd, znečisťujúce látky, limitné hodnoty, Liptovský Mikuláš

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited