Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts
     
          Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of the wastewater treatment in the town Bánovce nad Bebravou
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd v meste Bánovce n. Bebravou
Summary:
KASALOVÁ, Jana: Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd v meste Bánovce nad Bebravou [diplomová práca], Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného inžinierstva; školiteľ: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. Práca sa zaoberá problematikou hodnotenia stavu čistenia odpadových vôd v meste Bánovce nad Bebravou. Časť je venovaná všeobecným informáciám o čistení a odvádzaní odpadových vôd a takisto aj čistiarni odpadových vôd. Mesto má vybudovanú verejnú kanalizáciu jednotnej sústavy s centrálnou čistiarňou odpadových vôd. ČOV je nedostatočnej kapacity, správca Západoslovenská vodárenská spoločnosť pripravuje jej rozšírenie a intenzifikáciu v rámci odkanalizovania celého regiónu. Počet obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou bolo v roku 2013 celkom 19 503. Čistiareň odpadových vôd Bánovce nad Bebravou je existujúca mechanicko-biologická čistiareň, na ktorej sa v súčasnosti čistia odpadové vody len z mesta Bánovce nad Bebravou (bez mestských častí). Čistiareň bola daná do prevádzky v roku 1972. Z poskytnutých údajov o ČOV za roky 2013 - 2014 sme vypočítali látkové zaťaženie pre parametre BSK5, NL105, celkový dusík, celkový fosfor. Údaje boli poskytnuté na prítoku aj na odtoku ČOV. Potom sme porovnali ukazovatele BSK:N:P. Z rozboru vyplývajú vysoké hodnoty niekoľkých parametrov. Za následok to má nadbytok dusíka a nedodržanie vhodného pomeru živín. Ten je potrebný pre procesy premeny organických látok a pre správne fungovanie čistiarne. Nakoniec sme vypočítali hydraulickú dobu zdržania. Z výsledkov môžeme povedať, že čistiareň nie je látkovo zaťažená pre ukazovatele Ncelk. a Pcelk., ale pre ukazovatele BSK5 a NL105 je veľmi zaťažená. Znamená to, že čistiareň nemôže správne fungovať. Na riešenie tohto problému je navrhnutá rekonštrukcia, ktorá by mala zmenšiť tieto hodnoty a čistiareň by tak mala správne fungovať.
Key words:
čistiareň odpadových vôd (ČOV), Bánovce nad Bebravou, odpadové vody, živiny, zdržanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited