Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
Projects     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of Changes in the State of Small Water Reservoirs Boleráz and Horné Orešany
Written by (author):
Bc. Marianna Červeňanská
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
RNDr. Jozef Straňák
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany
Summary:
ČERVEŇANSKÁ Marianna: Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Krajinné inžinierstvo - doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. – NITRA: FZKI SPU. 2018. 60 s. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť celkový technický a prevádzkový stav vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany, nachádzajúcich sa v Trnavskom okrese. Podkladom pre spracovanie bakalárskej práce je komparácia teoretických poznatkov, dokumentácie prevádzky vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany a ich terénnych obhliadok. Pri hodnotení stavu každej nádrže sme sa zamerali na hrádzové teleso, objekty MNV, priestor a okolie nádrže a taktiež pomery v povodí, ktoré ovplyvňujú jej prevádzku. Výsledok práce spočíva v znovu dosiahnutí pôvodne navrhnutých parametrov a ich funkčného využívania. Po zhodnotení súčasného stavu sme navrhli vhodné revitalizačné a rekonštrukčné opatrenia na odstránenie zistených poškodení. Obnova sa týkala najmä poškodených technických častí, hrádzového telesa a úpravy brehov i okolia každej malej vodnej nádrže. Pri MVN Boleráz sme prišli k záveru, že nádrž vzhľadom na svoj vek vyžaduje celkovú revíziu technických častí a nápravu poškodení na návodnej strane hrádze. Je nutné odbahnenie dna a úprava brehov i brehovej vegetácie. Celkový stav nádrže MVN Horné Orešany je vyhovujúci, keďže nádrž prešla komplexnou revitalizáciou. Avšak je nutná asanácia brehov, pretože sú ohrozované eróziou a zosuvmi pôdy. Taktiež je potrebné odstrániť náletové dreviny a nahradiť ich vhodnou vegetáciou.
Key words:
revitalizácia, malá vodná nádrž, analýza stavu, vodná vegetácia, litorálne pásmo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited