Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluating the Production and Quality of Waste Waters and Sludge Treatment in the Town Hlohovec
Written by (author): Ing. Boris Briedik
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie tvorby a kvality odpadových vôd a čistiarenského kalu v meste Hlohovec
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť tvorbu a kvalitu odpadových vôd a čistiarenského kalu v meste Hlohovec. V úvodnej časti bakalárska práca pojednáva o všeobecnej charakteristike a problematike v čistení odpadových vôd. Vymedzuje základné pojmy potrebné na pochopenie textu a zmyslu práce. V jednoduchosti popisuje históriu a aktuálnu situáciu v čistení vôd na Slovensku . Informuje o vlastnostiach a zložení odpadových vôd a popisuje spôsob hodnotenia kvality odpadových vôd na základe vybraných parametrov. V ďalšej časti sleduje aktuálny stav kanalizačnej a vodárenskej siete v meste Hlohovec ako aj vývoj a zmeny na čistiarne odpadových vôd Hlohovec. Práca ďalej objasňuje technologický popis čistenia vody na uvedenej čistiarni na mechanickom a biologickom stupni, informuje o nakladaní s kalom. V hlavnej kapitole sa práca venuje vlastnej analýze odpadových vôd v meste Hlohovec. Porovnáva laboratórne vzorky za jednotlivé mesiace z rokov 2014, 2015 a 2017. Tieto údaje sú spracované do tabuliek s vyhodnotením látkového zaťaženia ČOV na prítoku, sledované sú aj limitné hodnoty jednotlivých látok na odtoku a látkové zaťaženie prítoku ČOV je prepočítane na kg.
Key words:čistiareň odpadových vôd, voda, kal

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited