Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     
     
     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Rainwater Management as Part of Adaption Measures against Drought and Floods
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
Summary:
Voda od dávnych čias vytvárala v krajine podmienky pre život človeka. Zásahy človeka zásadne narušujú prirodzený hydrologický cyklus. Značná časť území sa mení na spevnené plochy a tie bránia priesakom vody do pôdy, čím dochádza k obmedzovaniu zásob podzemnej vody, zrýchlenému povrchovému odtoku a znečisteniu povrchových vôd. Zrýchleným odtokom dažďovej vody dochádzalo ku kumulácii takého objemu vôd v korytách, že dochádzalo k lokálnym povodniam. Cieľom práce je definovať súčasný stav nakladania s dažďovými vodami v krajine a zastavanom území, aktuálne technicko-právne riešenia na Slovensku a v zahraničí. Práca čerpá poznatky implementácie opatrení v krajine a urbanizovanom území ako aj ich vplyvmi z dostupnej literatúry zameranej na hospodárenie s dažďovou vodou od slovenských a zahraničných autorov. V riešení práce sú uvedené možnosti technicko-konštrukčných riešení a možnosti ich aplikácie v krajine ako aj vplyvmi zakomponovania týchto riešení do krajiny. Pre správny návrh opatrení nakladania s dažďovou vodou je potrebné určiť množstvo faktorov, ktoré sú vstupnými dátami pre analýzu a hodnotenie hydrologických procesov. Primárnym cieľom hospodárenia s dažďovými vodami je likvidácia zrážok na mieste ich dopadu. Vo vlastnej práci som sa zameral na riešenie odvodnenia diaľnice D1 Bratislava – Trnava, na úseku Bratislava – mimoúrovňová križovatka Blatné. Dôvodom nového návrhu odvodnenia bolo rozšírenie diaľničného úseku Bratislava – Trnava a zmena priestorových pomerov pre zachytávanie dažďových vôd. Výsledný návrh riešenia vyplýva z dostupných poznatkov o klimatických podmienkach, zrážkových, orografických, geologických a pôdnych pomerov. Zámerom bakalárskej práce je upozorniť na potrebu implementácie technicko-právnych a technicko-konštrukčných opatrení na Slovensku, ktoré by viedli zlepšeniu životného prostredia v krajine.
Key words:dažďová voda, retencia, povodne

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited