Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The evaluation of production of the sludge in the sewage plants
Written by (author):
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ľuboš Valentovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie produkcie kalov na čistiarňach odpadových vôd.
Summary:
Cieľom predloženej diplomovej práce bolo zhodnotiť účinnosť prevádzky vybudovaných čistiarní odpadových vôd a produkciu čistiarenského kalu. Kal je vedľajší produkt zaťaženia čistiarne odpadových vôd, ktorý vzniká pri ich čistení. Je tvorený predovšetkým organickými látkami. V práci sme analyzovali získané informácie o tom, aké je prinášané znečistenie na vybrané čistiarne odpadových vôd a s tým súvisiacu výslednú tvorbu kalov za vytipované určité obdobie. V práci sme sa ďalej venovali čistiarňam odpadových vôd z piatich okresných miest východného Slovenska. Údaje o čistiarňach nám boli poskytnuté vodárenskými spoločnosťami, ktoré ich prevádzkujú. Zo získaných informácií sme zanalyzovali špecifickú produkciu kalu pre každú z čistiarní a následne zhodnotili vplyv jednotlivých parametrov na jeho množstvo. Všetky údaje boli získané z dostupných zdrojov, s komunikácie s kompetentnými osobami a oficiálnych písomných žiadostí o údaje k problematike.
Key words:
čistiareň odpadových vôd, čistiarenský kal, kalové hospodárstvo, odpadová voda, látkové zaťaženie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited