Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     
     
          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Biological ang morphological evaluation of Jalovecký stream
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Biologické a morfologické hodnotenie Jaloveckého potoka
Summary:
Predmetom diplomovej práce bolo posúdenie a hodnotenie morfologických a biologických vlastností experimentálneho potoka Jalovčianka, ktorý je pravostranným prítokom rieky Váh a pramení v Jaloveckej doline v Západných Tatrách. Analyzované boli aj zmeny v toku počas premeny ročných období a hodnotenie splaveninového a plaveninového režimu v toku. Pri zisťovaní týchto zmien bola posudzovaná aj toxicita územia. Hydrologický režim tvorí morfologickú charakteristiku koryta a pobrežnej zóny toku. Hodnotenie je založené predovšetkým na hodnotení bioty toku, pobrežnej zóny a morfológie koryta. Posudzovanie týchto vlastností bolo riešené na celej dĺžke Jaloveckého potoka a jeho prítokov. Terénne merania boli vykonané prístrojom MULTI 3430 SET F a ďalšie postupy po odobraní vzoriek vody a dna boli vykonané v laboratóriu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Katedre krajinného inžinierstva. V práci bol vyhodnotený aktuálny stav kvality toku, meranie fyzikálnych a chemických vlastností toku a taktiež vplyv urbanizovaných oblastí v povodí a tým prínos znečistenia do toku. Jalovecký potok spĺňa parametre kvality pre povrchové vody. Informácie a údaje sú získané z dostupnej literatúry, vlastných terénnych a laboratórnych meraní, ktoré boli doplnené údajmi získanými z rozhovorov s kompetentnými osobami.
Key words:
povodie, Jalovecký potok, analýza toku, hydrologický režim , morfológia koryta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited