Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnotenie stavu Gbelianskeho potoka v zmysle rámcovej smernce o vodách
Autor: Ing. Ľubica Korčeková
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Justína Vitková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie stavu Gbelianskeho potoka v zmysle rámcovej smernce o vodách
Abstrakt:Predložená diplomová práce je venovaná zhodnoteniu Gbelianského potoka, ktorý preteká katastrálnym územím obce Gbeľany. Gbeľany je obec na Slovensku, ktorá sa nachádza v okrese Žilina. Poloha obce Gbeľany je situovaná v severovýchodnej časti Žilinskej kotliny na terasových náplavách Váhu. Tokom I. rádu je Dunaj a Váh ústiaci do Dunaja je tokom II. rádu. Rieky a potoky III. rádu ústia do Váhu. Gbeľany spadajú do územia mesta Žilina kde zaznamenávame toky II., III. a IV. a nižších rádov. Tok II. rádu je prezentovaný na území obce riekou Váh. Váh predstavuje najvýznamnejšiu a najdlhšiu rieku na Slovensku. Predmetný potok hodnotíme z hľadiska povrchových vôd v zmysle Rámcovej smernice o vodách. Toto hodnotenie sa robí z hľadiska biologického, hydromorfologického a fyzikálno-chemického stavu toku. Diplomová práca sa zameriava tiež na aktuálny stav uvedených parametrov kvality toku, meraním fyzikálno-chemických vlastností toku a návrhom opatrení na dosiahnutie dobrého stavu toku. Dôležitým a nevyhnutným krokom uvedenej práce bolo zmapovanie terénu a fotodokumentácia skúmaného potoka a jeho blízkeho okolia. Zámerom našej práce bolo meranie potoka, načo sme použili prístroj pH meter a presný merač vodivosti a teploty. Z Gbelianského potoka sme robili tiež aj odbery vzoriek, s ktorými sme následne pracovali v chemickom laboratóriu, pričom sme dospeli k výsledkom, ktoré hodnotíme pomocou tabuliek a grafov v preloženej práci. Po zmapovaní potoka sme si určili 3 vytypované body potoka a bližšie sme ich hodnotili z viacerých hľadísk. Práca obsahuje pre lepšie zhodnotenie predmetného potoka viacero obrázkov, mapových výstupov, tabuliek a výsledných grafov. Po zhromaždení údajov práca zhodnotila kvalitu toku v celej jeho dĺžke. Na základe nami zistených údajov sme zhodnotili tok určením ekologického stavu a limitných hodnôt.
Klíčová slova:Gbeliansky potok, obec Gbeľany, povodie Váhu, Rámcová smernica o vodách

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně