Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     
     Projects
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Gbelany stream evaluation after EU Water Framework Directive metodology
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Justína Vitková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie stavu Gbelianskeho potoka v zmysle rámcovej smernce o vodách
Summary:
Predložená diplomová práce je venovaná zhodnoteniu Gbelianského potoka, ktorý preteká katastrálnym územím obce Gbeľany. Gbeľany je obec na Slovensku, ktorá sa nachádza v okrese Žilina. Poloha obce Gbeľany je situovaná v severovýchodnej časti Žilinskej kotliny na terasových náplavách Váhu. Tokom I. rádu je Dunaj a Váh ústiaci do Dunaja je tokom II. rádu. Rieky a potoky III. rádu ústia do Váhu. Gbeľany spadajú do územia mesta Žilina kde zaznamenávame toky II., III. a IV. a nižších rádov. Tok II. rádu je prezentovaný na území obce riekou Váh. Váh predstavuje najvýznamnejšiu a najdlhšiu rieku na Slovensku. Predmetný potok hodnotíme z hľadiska povrchových vôd v zmysle Rámcovej smernice o vodách. Toto hodnotenie sa robí z hľadiska biologického, hydromorfologického a fyzikálno-chemického stavu toku. Diplomová práca sa zameriava tiež na aktuálny stav uvedených parametrov kvality toku, meraním fyzikálno-chemických vlastností toku a návrhom opatrení na dosiahnutie dobrého stavu toku. Dôležitým a nevyhnutným krokom uvedenej práce bolo zmapovanie terénu a fotodokumentácia skúmaného potoka a jeho blízkeho okolia. Zámerom našej práce bolo meranie potoka, načo sme použili prístroj pH meter a presný merač vodivosti a teploty. Z Gbelianského potoka sme robili tiež aj odbery vzoriek, s ktorými sme následne pracovali v chemickom laboratóriu, pričom sme dospeli k výsledkom, ktoré hodnotíme pomocou tabuliek a grafov v preloženej práci. Po zmapovaní potoka sme si určili 3 vytypované body potoka a bližšie sme ich hodnotili z viacerých hľadísk. Práca obsahuje pre lepšie zhodnotenie predmetného potoka viacero obrázkov, mapových výstupov, tabuliek a výsledných grafov. Po zhromaždení údajov práca zhodnotila kvalitu toku v celej jeho dĺžke. Na základe nami zistených údajov sme zhodnotili tok určením ekologického stavu a limitných hodnôt.
Key words:Gbeliansky potok, obec Gbeľany, povodie Váhu, Rámcová smernica o vodách

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited