Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Use of GIS tools for registration and evaluation of water reservoirs in the nitra river basin for the needs of administration and technical safety supervision
Written by (author):
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent 1:doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Opponent 2:
prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Opponent 3:
prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie prostriedkov GIS na evidenciu a hodnotenie vodných nádrží v povodí rieky Nitra pre potreby správy a TBD
Summary:
Prejavujúce sa problémy v súčasnom manažmente existujúcich povodí vodných nádrží (ako napr. riziko preliatia hrádzí objemom vody z prívalovej zrážky, problémy so zanášaním vodných nádrží a pod.) môžu negatívne vplývať na bezpečnosť vodnej stavby. Zoskupenie existujúcich, ale aj nových plánovaných nádrží do podobných skupín, na základe zvolených merateľných charakteristík, umožňuje odhaľovať objektívne parametre nových vodných nádrží a upozorniť na záležitosti relevantné pre manažment územia vzhľadom na skúsenosti odvodené z prostredia iných nádrží. Modelovým územím je povodie rieky Nitra (okres Nitra, kraj Nitrianky, Slovensko), v ktorom sa dnes nachádza 54 vodných nádrží. Boli navrhnuté záverové profily pre situovanie 11 potenciálnych nových nádrží. Pre každý záverový profil existujúcich aj nových vodných nádrží boli odvodené čiastkové povodia na podklade digitálneho modelu reliéfu. Výber navrhnutých kritérií hodnotenia bol odvodený na základe súvislostí a činností, ktoré jednoznačne majú dosah na správu a manažment vodných nádrží a ich povodí. Do úvahy sme zahrnuli nasledovné merateľné charakteristiky: výmera povodia, pomer land use – orná pôda, lesná pôda a zastavaná plocha, stupeň eróznej ohrozenosti pôdy a objem povrchového odtoku. Na stanovenie podobnosti území, podľa vybraných kritérií, boli využité metódy exploratívnej štatistiky (divisive analysis hierarchical clustering, diana). Na základe skúmaných charakteristík boli povodia existujúcich aj nových vodných nádrží rozdelené do šiestich zhlukov v rôznej miere zhlukovania. V najdetailnejšej miere zhlukovania boli nové vodné nádrže na základe podobnosti priradené k existujúcim, čo umožňuje orientačne predikovať manažment územia vzhľadom na doterajšie skúsenosti. Výsledkom práce je zverejnenie informačného systému ISOVER, poskytujúci nadobudnuté, analyzované a vypočítané charakteristiky vodných nádrží a ich povodí.
Key words:retenčná nádrž, územný plán, retencia vody, zhluková analýza, regionalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited