Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vodohospodárske hodnotenie retencie vody povodia rieky Hornád
Autor: Ing. Nina Ondrušová
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Justína Vitková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vodohospodárske hodnotenie retencie vody povodia rieky Hornád
Abstrakt:Diplomová práca je venovaná vodohospodárskemu riešeniu tvorby vodných zdrojov, predovšetkým vodných nádrží, v pôvodných plánovacích dokumentoch a v terajších podmienkach využitia krajiny. Vodné nádrže v Slovenskej republike boli budované v rozpätí rokov 1960 až 1990. Postupom rokov sa modifikovali nároky na ich využitie a zároveň sa modifikovalo aj využívanie krajiny a menili sa klimatické a hydrologické podmienky. Tieto vplyvy sa preukázali v zmenení akosti pritekanej vody, v premene eróznych procesov a produkcii sedimentov v krajine a postupne akosti vody v nádržiach. V súčasnosti sa znova stupňuje pozornosť o využitie vodných nádrží, s nárokom na kvalitu odoberanej vody a na tvorbu retenčných priestorov pre zmiernenie vplyvov povodní a sucha. Označenie ekologická kapacita zaviedla RSV. Označuje ekologické pomery útvarov povrchovej vody, ktoré boli aktivitou človeka zmenené tak veľmi, že ich už vôbec nie je reálne považovať za prirodzené a takisto útvarov, ktoré boli vytvorené umelo. RSV na kontinentálne útvary stojatých vôd prizerá dvojnásobným spôsobom. V prvom rade ako na prirodzené útvary - jazerá, ktoré vznikli vplyvom ľadovcov, sopečnou aktivitou, pohybmi zemskej kôry či inými zmenami reliéfu. V nasledujúcom rade ako útvary, ktoré humánnymi zákrokmi boli pozmenené tak veľmi, že zmenili autentický, prirodzený ráz, či boli dokonca aj človekom umelo vytvorené. Diplomová práca je diferencovaná do štyroch častí. Prvá časť je zameraná na úvod do problematiky, základné pojmy, legislatívu a históriu. V druhej časti je definovaný cieľ práce, ktorým je Vodohospodárske hodnotenie retencie vody povodia rieky Hornád. V tretej časti je ozrejmená metodika práce, konkrétny výskum a riešenie uvedených problémov v povodí rieky Hornád – analýza územia, klimatické podmienky vyskytujúce sa v danej lokalite, prítoky, nádrže ktorých výstavba bola plánovaná, nádrže už vybudované a v súčasnosti aj prevádzkované v povodí rieky Hornád. Štvrtá časť je zameraná na analýzu zistených údajov, diskusiu a záver.
Klíčová slova:povodie, rieka Hornád, prítoky, vodohospodárske hodnotenie, bilancia, vodná nádrž, malé vodné nádrže, priehrada

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně