Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson
     
Projects     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Assessment of water retention in Hornad river basin
Written by (author):
Ing. Nina Ondrušová
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Justína Vitková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vodohospodárske hodnotenie retencie vody povodia rieky Hornád
Summary:Diplomová práca je venovaná vodohospodárskemu riešeniu tvorby vodných zdrojov, predovšetkým vodných nádrží, v pôvodných plánovacích dokumentoch a v terajších podmienkach využitia krajiny. Vodné nádrže v Slovenskej republike boli budované v rozpätí rokov 1960 až 1990. Postupom rokov sa modifikovali nároky na ich využitie a zároveň sa modifikovalo aj využívanie krajiny a menili sa klimatické a hydrologické podmienky. Tieto vplyvy sa preukázali v zmenení akosti pritekanej vody, v premene eróznych procesov a produkcii sedimentov v krajine a postupne akosti vody v nádržiach. V súčasnosti sa znova stupňuje pozornosť o využitie vodných nádrží, s nárokom na kvalitu odoberanej vody a na tvorbu retenčných priestorov pre zmiernenie vplyvov povodní a sucha. Označenie ekologická kapacita zaviedla RSV. Označuje ekologické pomery útvarov povrchovej vody, ktoré boli aktivitou človeka zmenené tak veľmi, že ich už vôbec nie je reálne považovať za prirodzené a takisto útvarov, ktoré boli vytvorené umelo. RSV na kontinentálne útvary stojatých vôd prizerá dvojnásobným spôsobom. V prvom rade ako na prirodzené útvary - jazerá, ktoré vznikli vplyvom ľadovcov, sopečnou aktivitou, pohybmi zemskej kôry či inými zmenami reliéfu. V nasledujúcom rade ako útvary, ktoré humánnymi zákrokmi boli pozmenené tak veľmi, že zmenili autentický, prirodzený ráz, či boli dokonca aj človekom umelo vytvorené. Diplomová práca je diferencovaná do štyroch častí. Prvá časť je zameraná na úvod do problematiky, základné pojmy, legislatívu a históriu. V druhej časti je definovaný cieľ práce, ktorým je Vodohospodárske hodnotenie retencie vody povodia rieky Hornád. V tretej časti je ozrejmená metodika práce, konkrétny výskum a riešenie uvedených problémov v povodí rieky Hornád – analýza územia, klimatické podmienky vyskytujúce sa v danej lokalite, prítoky, nádrže ktorých výstavba bola plánovaná, nádrže už vybudované a v súčasnosti aj prevádzkované v povodí rieky Hornád. Štvrtá časť je zameraná na analýzu zistených údajov, diskusiu a záver.
Key words:
povodie, rieka Hornád, prítoky, vodohospodárske hodnotenie, bilancia, vodná nádrž, malé vodné nádrže, priehrada

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited