Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     Lesson
     
Projects     Publications          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Assessing the operation the WWTP
Written by (author): Ing. Zuzana Babóšová
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie prevádzky ČOV
Summary:
V našej bakalárskej práci sme sa zamerali na hodnotenie prevádzky ČOV v meste Sládkovičovo. Porovnávali sme ukazovatele kvality vôd za obdobie február, máj, august, november rokov 2011 a 2012. Ďalej sme porovnávali účinnosť čistenia na základe prevádzkového poriadku, účinnosti čistenia za rok 2011 a účinnosti čistenia za rok 2012. Odpadové vody z mesta Sládkovičovo sú odvádzané do ČOV Sládkovičovo, kde je v súčasnej dobe mechanicko-biologické čistenie odpadových vôd. Vyčistená odpadová voda tečie do recipientu rieky Dudváh. Hodnotili sme nasledujúce ukazovatele kvality vôd: amoniakálny dusík (N-NH4), nerozpustné látky (NL), biochemická spotreba kyslíka (BSK5) a chemická spotreba kyslíka (CHSKCr). Z výsledkov v sledovaných rokoch 2011 a 2012 sme vypočítali účinnosť čistenia odpadových vôd. Na základe porovnávanej účinnosti sme dospeli k výsledku, že ukazovateľ amoniakálny dusík nespĺňal minimálne hodnoty účinnosti čistenia. Vzhľadom na tieto skutočnosti a na to, že jestvujúca ČOV sa nachádza v blízkosti bytovej výstavby a priestor na rozširovanie kapacity je limitovaný sa aktuálne realizuje výstavba novej ČOV.
Key words:voda, znečistenie vôd, odpadová voda, čistiareň odpadových vôd, účinnosť čistenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited