Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson
     
               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The State and the Progress of Small Wastewater Treatment Plants in the District of Galanta
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Ing. Igor Kondé
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stav a rozvoj malých čistiarni odpadových vôd v okrese Galanta
Summary:Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť stav a rozvoj malých čistiarní odpadových vôd vo vybranom okrese. Práca sa tematicky delí na štyri kapitoly. Prvá časť je zameraná na vodu všeobecne, taktiež na odpadové vody, delenie odpadových vôd a na základné spôsoby čistenia odpadových vôd a ich delenie. V tejto kapitole popisujem aj stokové siete všeobecne, ich delenie a popis stokových sietí v SR. Druhá kapitola zahŕňa spomínaný cieľ práce. V nasledujúcej kapitole sa nachádza opis obcí Jelka a Veľké Úľany. V štvrtej kapitole sú definované skúmané čistiarne odpadových vôd v obciach Jelka a Veľké Úľany. V danej časti sa taktiež venujem porovnávaniu BSK5, CHSK, N celkovému prítoku a P celkovému prítoku za obdobie 2010 – 2019. Údaje, spracované do grafov, sú vyhodnotením zistení z ČOV Jelka a Veľké Úľany. Čistiarňam odpadových vôd a ich budovaniu sa venuje v dnešnej dobe veľká pozornosť. Úlohou nás, ľudí, je udržiavať túto planétu v čo najlepšom stave, musíme teda zabrániť ďalšiemu znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd vypúšťaním znečistených alebo nedostatočne upravených odpadových vôd do životného prostredia.
Key words:
čistiareň odpadových vôd, stokové siete, odpadová voda, voda, Jelka, Veľké Úľany

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited