Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     
Lesson
     
Projects
     
Publications     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Seasonal changes of water quality in small basin Kučišdorfská and its inflow
Written by (author): Ing. Silvia Hozlárová
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Sezonálne zmeny kvality vôd v malej vodnej nádrži Kučišdorfská a jej prítoku
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá kvalitou vôd v malých vodných nádržiach a ich prítokoch. Zameraná je na zmenu kvality vôd ohrozených vplyvom bodových zdrojov, napr. nečistených odpadových vôd a tiež na vplyv plošného znečisťovania z poľnohospodárskej činnosti v priebehu roka. Konkrétne sa zaoberá hodnotením malej vodnej nádrže Kučišdorfská v okrese Pezinok a jej prítoku Trnianskeho potoka. Úvod práce je venovaný všeobecným informáciám o malých vodných nádržiach. V ďalšej časti práce sú uvedené informácie o kvalite povrchových vôd a zdrojoch ich znečisťovania. Taktiež sa venuje ochrane vôd a legislatíve EU a legislatíve Slovenskej republiky. Cieľom práce je zhodnotiť stav nádrže a prínos znečistenia vo vybranej nádrži počas rôznych období roka. Druhá časť práce popisuje nami zvolenú vodnú nádrž, jej zhodnotenie a potenciálne zdroje jej znečistenia. Zaoberá sa sledovaním množstva vybraných látok, ktoré ovplyvňujú kvalitu vody počas sledovaného obdobia. V závere je zhodnotenie sledovaných parametrov.
Key words:
ochrana a legislatíva, malá vodná nádrž, kvalita vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited