Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sedimenty melioračných kanálov
Autor: Ing. Jaroslava Hančuľáková
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Ctibor Bajla
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Sedimenty melioračných kanálov
Abstrakt:Abstrakt HANČUĽÁKOVÁ, Jaroslava: Sedimenty melioračných kanálov. [Diplomová práca]. Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.; katedra krajinného inžinierstva. Školiteľ: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. Nitra: FZKI, 2019 Už v históri sme museli chrániť svoju prácu a svoju úrodu pred vodou alebo suchom. Ľudstvo ju chránilo budovaním riečnych hrádzi proti záplavám, odvodňovacím a zavlažovacími kanálmi. Od roku 1960 sa začala intenzívna výstavba meliorácii, predovšetkým závlah a odvodnení. Cieľom diplomovej práce bolo vyriešiť odpoveď na hypotézu či je vývoj a aktuálny stav, kvalita a množstvo sedimentov melioračných drenážnych kanálov v oblasti piesčitých pôd na Záhorí a obdobných kanálov na ťažkých pôdach Východoslovenskej nížíne. Cieľom práce bolo vybrať vhodné lokality na prieskum. Následne vybrať miesta pre odber vzoriek sedimentov a ich transport do laboratória. V laboratóriu sa vykonali všetky dostupné spôsoby evaluácie sedimentov a potom porovnanie výsledkov v meraní. Na základe výsledkov terénnych prieskumov a laboratórnych rozborov sme zistili že v riešených odberných lokalitách sú rozdiely v mernej hustote, zrnitosti, fyzikálnych vlastnostiach a obsahu ťažkých kovov a makroprvkov. Rozdiely v mernej hustote sú len veľmi malé, vyššie hodnoty sú namerané na Záhorí. Z výsledkov podielu organickej hmoty vieme, že vyššie hodnoty boli zistené na území VSN. Z makroprvkov bolo podstatne najväčší obsah kremíka. Z mikroprvkov- kovov bol podstatne najvyšší obsah Al a Fe. Pre Cu a Zn - ich obsah je výrazne vyšší na VSN ako na Záhorí a je aj výrazne vyšší ako je uvedené v literatúre. Melioračné kanály vytvorili prvok krajiny a ich rekonštrukcia a revitalizácia neznamená len odstránenie sedimentov ale je to aj zásah do porastov, ktoré vytvorili silné biokoridory.
Klíčová slova:sedimenty, melioračné kanály, drenáže

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně