Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Výskum pohybu fosforu v systéme pôda-voda-sedimenty
Autor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
Oponent 2:RNDr. Dana Kotorová, PhD.
Oponent 3:prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Výskum pohybu fosforu v systéme pôda-voda-sedimenty
Abstrakt:V nádržiach je usadené väčšie alebo menšie množstvo sedimentačného materiálu, ktorý bol do nádrží transportovaný zvyčajne napájacím tokom. Hlavným zdrojom transportu pôdnych častíc sú erózne procesy v rámci území, ktoré majú v povodí poľnohospodárske využitie, čo je jedným z dôvodov nadmerného výskytu živín, najmä fosforu. Z dôvodu nadbytku fosforu a iných živín nastáva v nádržiach proces eutrofizácie, ktorý negatívne ovplyvňuje kvalitu vody v nádrži, ale aj v celom povodí. Fosfor sa vo vode vyskytuje v mnohých formách, má však tendenciu viazať sa na pevné častice, ktoré potom sedimentujú na dne vodných útvarov. Kvalita vody pod nádržou potom môže byť sedimentom ovplyvňovaná dvoma spôsobmi. Za bežnej prevádzky môže byť voda zaťažená priamo buď fosforom v rozpustných formách (tie pochádzajú predovšetkým z bodových zdrojov znečistenia) alebo fosforom, viazaným na najjemnejšie pôdne častice, ktoré prejdú zdržou bez toho, aby sa usadili. Ďalšou možnosťou je resuspendácia sedimentov pri priechode povodňovej vlny a pri vypúšťaní nádrže. V rámci riešenia dizertačnej práce sme sa zamerali na rôzne lokality. Z povodia rieky Slaná sme na základe dát vyhodnocovali výsledky dlhodobého monitoringu a porovnávali sme hodnoty s aktuálnou legislatívou. Tajch Veľká Richňava sme si vybrali na analýzy dnových sedimentov z celkovo deviatich vyhĺbených sond a hodnotili sme sedimentačný materiál po vrstvách tak, ako sa približne 100 rokov usadzovali. V mikropovodí Drevenica sme si vytipovali 12 profilov, z ktorých sme odobrali vzorky vody, ktoré boli následne analyzované. Predpokladali sme, že vo všetkých typoch prostredí, bude vplyv antropogénnych aktivít značne rozpoznateľný z kvality vody, a teda výrazné zmeny nameraných hodnôt budú pozorovateľné najmä v oblasti miest a obcí v porovnaní s lesnými pozemkami.
Klíčová slova:fosfor, kvalita vody, fosforové platformy, sedimenty, antropogénne znečistenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně