Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

          Projects     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Stormwater Management Possibilities in the Campus of Slovak University of Agriculture in Nitra
Written by (author): Ing. Marian Sekula
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ctibor BAjla
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli SPU
Summary:
Väčšina miest čelí veľkým a rastúcim problémom so zrážkovou vodou. Dôvodom je zvyšujúca sa urbanizácia území a rozširovanie nepriepustných plôch vo forme striech obytných domov, či priemyslených areálov, cestných komunikácii, parkovísk a podobne. Dôsledkom je zmena lokálneho prirodzeného vodného cyklu, zmena klimatických podmienok a zvyšujúci sa povrchový odtok. Nemenej závažné je zníženie zásobovania podzemných vôd, ktoré zohrávajú hlavnú úlohu v suchých obdobiach roka. Existuje množstvo konštrukčných riešení, ktoré je možné aplikovať do urbanizovaných území. V práci sú zhrnuté súčasné legislatívne riešenia v oblasti hospodárenia so zrážkovou vodou na Slovensku a v zahraničí. Popisuje možnosti aktuálne využívaných technicko-konštrukčných riešení v urbanizovanom území a možnosti ich aplikácie. Práca čerpá poznatky implementácie opatrení v urbanizovanom území z dostupnej literatúry, ktorá je zameraná na hospodárenie so zrážkovou vodou od slovenských aj zahraničných autorov. Hlavným cieľom diplomovej práce je na základe charakteristík vyplývajúcich z pomerov v záumovom území a súčasných poznatkov o možnostiach hospodárenia so zrážkovými vodami navrhnúť vhodné opatrenia pre hospodárenie so zrážkovými vodami zo striech budov v hlavnom areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na zadržanie zrážkovej vody sú použité prevažne prvky zelenej infraštruktúry a celý návrh je založený na princípe hospodárenia so zrážkovými vodami blízke prírode. Vybudované opatrenia okrem funkčných vlastností prinesú aj nový, estetickejší vzhľad celému areálu a môžu byť praktickým príkladom hospodárenia so zrážkovými vodami v rámci výučby ďalších generácií krajinných inžinierov. Koncepcia udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami v mnohých smeroch naráža na najrôznejšie bariéry, no zmena zaužívaných tradičných postupov však nie je len otázkou čisto technickou.
Key words:zrážková voda, retencia, infiltrácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited