Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Modelové riešenie čistenia odpadových vôd v obciach do 2 000 obyvateľov
Autor: Ing. Katarína Krupová, PhD.
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent 2:doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Modelové riešenie čistenia odpadových vôd v obciach do 2 000 obyvateľov
Abstrakt:Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, patria medzi základné súčasti infraštruktúry v obciach. Vodohospodárska infraštruktúra je jednou z najdrahších súčastí infraštruktúry obce. Z celkového počtu 30 obcí v okrese Brezno je v 26 obciach vodohospodárska infraštruktúra v majetku a správe Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, v dvoch obciach v majetku a správe obce a v dvoch obciach vodohospodársku infraštruktúru spravujú spoločne StVS, a.s. a obec. Priemerný percentuálny podiel zásobovaných obyvateľov z verejného vodovodu v obciach je 92,22 %. Priemerná spotreba vody v obciach za sledované šesťročné obdobie bola 100,54 l. os-1. deň-1. V 12 obciach sa budú odvádzať a čistiť odpadové vody. V 9 obciach je čistiareň odpadových vôd v štádiu povolenia, pred dokončením alebo v plánovanej výstavbe. Z celkového počtu obyvateľov v obciach s vybudovanou stokovou sieťou a čistiarňou odpadových vôd pripadá 32,85 % z počtu obyvateľov na stokovú sieť a 32,80 % na čistiareň odpadových vôd. V okrese Zlaté Moravce z celkového počtu 33 obcí má 25 obcí verejné vodovody v majetku a správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra, sedem obcí je bez verejného vodovodu. Priemerný percentuálny podiel zásobovaných obyvateľov z verejného vodovodu je 62,14 %. Priemerná spotreba vody za sledované obdobie bola 93,64 l. os-1. deň-1. V prevádzke je čistiareň odpadových vôd v 14 obciach, v ďalších 3 je plánovaná výstavba. Pri návrhu dvoch čistiarní odpadových vôd sa počítalo s 3 obcami, ktoré budú odvádzať odpadové vody do týchto čistiarní odpadových vôd. Obec Skýcov využíva alternatívny spôsob čistenia odpadových vôd, ostatné obce majú nízko zaťažovanú aktiváciu. V obciach so stokovou sieťou a čistiarňou odpadových vôd je priemerné percentuálne vyjadrenie napojenosti obyvateľov na stokovú sieť a čistiareň odpadových vôd 44,51 %. Problémom sú stoková sieť a balastné vody, dochádza k nariedeniu odpadových vôd, čo má za následok nesprávne fungovanie. V okrese Brezno predpokladáme nárast privádzaného znečistenia v roku 2027 u ukazovateľoch BSK5, ChSKCr, Ncelk a Pcelk o 33,13 %, v okrese Zlaté Moravce je nárast o 34,77 %. Vypúšťané odpadové vody z obcí na tokoch Čierny Hron, Hron, Osrblianka a Rohozná nezhoršia kvalitu vody v toku tak výrazne, že sa nesplnia limitné hodnoty u všeobecných ukazovateľov. V okrese Zlaté Moravce v Hostianskom potoku a Žitave v mieste Obyce kvalita vody dosiahne limitné hodnoty ukazovateľov, až na Pcelk v Žitave za okresom. Priemerná hodnota celkového fosforu v toku nespĺňa limitnú hodnotu a odpadovými vodami sa zvýši. Vybudovaním čistiarní odpadových vôd vo všetkých obciach sa kvalita vody v toku nezlepší, ale zároveň nedôjde ani k výraznému znečisteniu. Obce vypúšťajú odpadové vody na čiernych výpustoch, čím zhoršujú kvalitu vody. Najväčší vplyv majú odpadové vody v čase, keď je prietok v toku blízky hodnote Q355 (dve obdobia - letné mesiace a začiatok roka). Dominantný vplyv na kvalitu vody v tokoch prináleží poľnohospodárskej činnosti. V povodí Hrona predstavuje výmera poľnohospodárskej pôdy 27,08 % z celkovej výmery, v povodí Žitavy 49,61 %. Správnym hospodárením na pozemkoch, čistením odpadových vôd a vhodnou priemyselnou činnosťou môžeme túto kvalitu udržať na dobrej kvalitatívnej úrovni, alebo dokonca ju môžeme ovplyvniť v pozitívnom smere.
Klíčová slova:čistiareň odpadových vôd, kvalita povrchových vôd, ukazovatele kvality vody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně