Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts     Lesson          Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Model solution to sewage treatment in municipalities up to 2,000 inhabitants
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelové riešenie čistenia odpadových vôd v obciach do 2 000 obyvateľov
Summary:Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, patria medzi základné súčasti infraštruktúry v obciach. Vodohospodárska infraštruktúra je jednou z najdrahších súčastí infraštruktúry obce. Z celkového počtu 30 obcí v okrese Brezno je v 26 obciach vodohospodárska infraštruktúra v majetku a správe Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, v dvoch obciach v majetku a správe obce a v dvoch obciach vodohospodársku infraštruktúru spravujú spoločne StVS, a.s. a obec. Priemerný percentuálny podiel zásobovaných obyvateľov z verejného vodovodu v obciach je 92,22 %. Priemerná spotreba vody v obciach za sledované šesťročné obdobie bola 100,54 l. os-1. deň-1. V 12 obciach sa budú odvádzať a čistiť odpadové vody. V 9 obciach je čistiareň odpadových vôd v štádiu povolenia, pred dokončením alebo v plánovanej výstavbe. Z celkového počtu obyvateľov v obciach s vybudovanou stokovou sieťou a čistiarňou odpadových vôd pripadá 32,85 % z počtu obyvateľov na stokovú sieť a 32,80 % na čistiareň odpadových vôd. V okrese Zlaté Moravce z celkového počtu 33 obcí má 25 obcí verejné vodovody v majetku a správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra, sedem obcí je bez verejného vodovodu. Priemerný percentuálny podiel zásobovaných obyvateľov z verejného vodovodu je 62,14 %. Priemerná spotreba vody za sledované obdobie bola 93,64 l. os-1. deň-1. V prevádzke je čistiareň odpadových vôd v 14 obciach, v ďalších 3 je plánovaná výstavba. Pri návrhu dvoch čistiarní odpadových vôd sa počítalo s 3 obcami, ktoré budú odvádzať odpadové vody do týchto čistiarní odpadových vôd. Obec Skýcov využíva alternatívny spôsob čistenia odpadových vôd, ostatné obce majú nízko zaťažovanú aktiváciu. V obciach so stokovou sieťou a čistiarňou odpadových vôd je priemerné percentuálne vyjadrenie napojenosti obyvateľov na stokovú sieť a čistiareň odpadových vôd 44,51 %. Problémom sú stoková sieť a balastné vody, dochádza k nariedeniu odpadových vôd, čo má za následok nesprávne fungovanie. V okrese Brezno predpokladáme nárast privádzaného znečistenia v roku 2027 u ukazovateľoch BSK5, ChSKCr, Ncelk a Pcelk o 33,13 %, v okrese Zlaté Moravce je nárast o 34,77 %. Vypúšťané odpadové vody z obcí na tokoch Čierny Hron, Hron, Osrblianka a Rohozná nezhoršia kvalitu vody v toku tak výrazne, že sa nesplnia limitné hodnoty u všeobecných ukazovateľov. V okrese Zlaté Moravce v Hostianskom potoku a Žitave v mieste Obyce kvalita vody dosiahne limitné hodnoty ukazovateľov, až na Pcelk v Žitave za okresom. Priemerná hodnota celkového fosforu v toku nespĺňa limitnú hodnotu a odpadovými vodami sa zvýši. Vybudovaním čistiarní odpadových vôd vo všetkých obciach sa kvalita vody v toku nezlepší, ale zároveň nedôjde ani k výraznému znečisteniu. Obce vypúšťajú odpadové vody na čiernych výpustoch, čím zhoršujú kvalitu vody. Najväčší vplyv majú odpadové vody v čase, keď je prietok v toku blízky hodnote Q355 (dve obdobia - letné mesiace a začiatok roka). Dominantný vplyv na kvalitu vody v tokoch prináleží poľnohospodárskej činnosti. V povodí Hrona predstavuje výmera poľnohospodárskej pôdy 27,08 % z celkovej výmery, v povodí Žitavy 49,61 %. Správnym hospodárením na pozemkoch, čistením odpadových vôd a vhodnou priemyselnou činnosťou môžeme túto kvalitu udržať na dobrej kvalitatívnej úrovni, alebo dokonca ju môžeme ovplyvniť v pozitívnom smere.
Key words:
čistiareň odpadových vôd, kvalita povrchových vôd, ukazovatele kvality vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited