Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Identifikačné číslo: 1535
Univerzitný e-mail: pavol.elias1 [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Hodnotenie zmien rozšírenia a ohrozenosti vybraných druhov halofytov v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine južného Slovenska
Autor: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Pracovisko: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Oponent 1:prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.
Oponent 3:doc. RNDr. Vladimír Řehořek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie zmien rozšírenia a ohrozenosti vybraných druhov halofytov v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine južného Slovenska
Abstrakt:Cieľom predloženej habilitačnej práce je jednak zhodnotiť trendy ústupu vybraných slanomilných druhov v podmienkach intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny južného Slovenska a tiež zhodnotiť vzácnosť a ohrozenosť obligátnych a fakultatívnych halofytov podľa metodiky IUCN v rámci piatej verzie Červeného zoznamu výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska. Práca podáva základný sumár poznatkov o zasolených pôdach, halofytoch ako špecifickej adaptácii rastlín na zasolené prostredie a pomerne obšírne informuje o výskume slanomilných rastlín i halofytnej vegetácie na južnom Slovensku. Prináša i poznatky o hodnotení vzácnosti a ohrozenosti rastlinných taxónov v minulosti a dnes. Z výsledkov vyplýva, že po výraznej zmene podmienok pre prežívanie slanomilných druhov, ktoré sa vytvorili po rozsiahlych melioračných opatreniach v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia, môžeme sledovať tri trendy: i) neustály ústup/vyhynutie slanomilných druhov (Acorellus pannonicus, Artemisia santonicum subsp. patens, Crypsis aculeata, Hordeum geniculatum, Pholiurus pannonicus), ii) náhly ústup a stabilizácia počtu lokalít (Carex divisa, Heleochloa schoenoides) a iii) ústup/stabilný počet lokalít v minulosti a nárast počtu lokalít v súčasnosti (Beckmannia eruciformis, Iris spuria, Lythrum tribracteatum). Z hľadiska vzácnosti a ohrozenosti patria slanomilné rastliny medzi najvzácnejších a najohrozenejších zástupcov slovenskej flóry. V piatej verzii Červeného zoznamu výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska je zaradených 30 z 32 obligátnych (94 %) a 27 zo 49 fakultatívnych halofytov (55 %) vyskytujúcich sa na našom území. Ako najviac ohrozené sa javia obligátne halofyty, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť i v budúcnosti.
Kľúčové slová:Červený zoznam, flóra, halofyty, ohrozené druhy, Slovensko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene