Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 

Contacts               Publications     Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrea Balášková
Analýza príjmu a životných podmienok domácností pod úrovňou životného minima
April 2020
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Balášková
Analýza Trenčianskeho samosprávneho kraja z hľadiska vybraných demografických ukazovateľov
May 2018
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Bednáriková
Skúmanie vývoja produkcie, dovozu a vývozu potravín v SR
April 2016Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Dobcsányiová
Skúmanie vplyvu migračných zmien na prirodzený prírastok európskych krajín
April 2017
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Drapčaťová
Analýza spotreby potravín vybraných európskych krajín
May 2011
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Drapčaťová
Vývoj spotreby vybranej potravinovej komodity a analýza faktorov, ktoré ju ovplyvňujú
April 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Dunková
Analýza zamestnanosti v agrosektore vo vybranom regióne
May 2018Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Foltán
Komparácie vývoja miezd v Slovenskej a Českej republike
April 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Gajdošová
Skúmanie štruktúry výdavkov slovenských domácností a ich komparácia s európskymi krajinami
April 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Gažiová
Analýza vývoja a vplyvu vybraných rizikových faktorov na dôchodkový systém Slovenskej republiky
April 2017
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Gočová
Analýza životnej úrovne vo vybraných regiónoch Slovenska
April 2011
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Gula
Komparatívna analýza krajín EÚ z hľadiska vybraných socio-ekonomických ukazovateľov
April 2016Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Gurová
Skúmanie kvality života obyvateľov EÚ z hľadiska vybraných environmentálnych, sociálno-demografických a ekonomických indikátorov
April 2017
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Gurová
Skúmanie kvality života z hľadiska vybraných socio-demografických ukazovateľov.
April 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Halásová
Analýza a komparácia dôchodkových systémov vo vybraných krajinách
April 2017
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Alexandra Harmanová
Štatistická analýza nezamestnanosti Košického kraja
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Hríbiková
Komparatívna analýza socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republike
April 2015
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Beáta Hríbiková
Štatistická analýza vývojových zmien vybraných socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republike
May 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Jaňáková
Skúmanie nezamestnanosti mladých na Slovensku a jej komparácia s krajinami EÚ
April 2019Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marika Janíčková
Úroveň spotreby potravín v Slovenskej republike a jej komparácia s európskymi krajinami
May 2012
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Káčerová
Analýza populačného vývoja v SR a jeho vplyv na dôchodkový systém
April 2017
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Káčerová
Štatistická analýza vývojových zmien vybraného demografického ukazovateľa regiónov Slovenskej republiky.
April 2015
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Kadvanová
Prieskum a analýza spokojnosti študentov SPU s ubytovacími zariadeniami SPU
May 2016
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Kadvanová
Skúmanie záujmu mladých ľudí o podnikanie v agrosektore
April 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adrien Kľúčovský
Štatistická analýza zamestnanosti a pracovných možností vybraného regiónu SR.
May 2020
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivana Kmecová
Hodnotenie udržateľného rozvoja a kvality života pomocou vybraných indikátorov
April 2020
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Kompaníková
Skúmanie konvergenčných tendencií vo vývoji vybraných ukazovateľov v Slovenskej republike
April 2016
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Kónyová, PhD.
Skúmanie regionálnych disparít Slovenska z hľadiska vybraných socio-demografických ukazovateľov
May 2012
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mária Kopilcová Mužilová
Analýza peňažných príjmov a výdajov domácností v členení podľa spoločenských skupín
May 2018
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petronela Kotesová
Analýza socio-demografických ukazovateľov krajín V4 a ich komparácia s vybranými krajinami EÚ
May 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Krásová
Skúmanie nezamestnanosti mladých ľudí v Slovenskej republike
April 2018
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dominika Látečková
Skúmanie záujmu študentov nitrianskych stredných škôl o vysokoškolské štúdium.
May 2018
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Látečková
Vývoj spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a analýza faktorov, ktoré ju ovplyvňujú
April 2020Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Ľuptáková
Komparácia verejných výdavkov na dôchodkový systém vo vybraných krajinách EÚ
April 2017
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominika Nosálová
Analýza tendencií vo výžive obyvateľstva v Slovenskej a Českej republike.
April 2015
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Patúcová
Skúmanie zmien v spotrebiteľských zvyklostiach obyvateľstva na trhu potravín
April 2019
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Plachý
Analýza vplyvu životnej úrovne krajiny na spotrebu potravín.
April 2015
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Patrik Pogády
Vývoj spotreby mlieka a mliečnych výrobkov vrátane analýzy faktorov, ktoré ju ovplyvňujú
May 2017Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Polakovičová
Skúmanie odvetvovej diferenciácie miezd na Slovensku
April 2019
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Lenka Ráčková
Analýza nezamestnanosti v okrese Senica
May 2012Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Rovňanová
Analýza peňažných príjmov a výdajov domácností v členení podľa spoločenských skupín
May 2011
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Rovňanová
Komparatívna analýza životnej úrovne domácností Slovenskej a Českej republiky.
April 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Danica Ručkayová
Analýza záujmu študentov o štúdium na odbore KME, FEM SPU v Nitre
May 2017Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Svoradová, PhD.
Prieskum a analýza trhu vybranej potravinovej komodity
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Szakmárová
Analýza kvality života obyvateľstva Slovenska z hľadiska vybraných enviromentálnych, sociálno-demografických a ekonomických indikátorov.
May 2012
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Soňa Škvareková
Skúmanie poľnohospodárskych podnikov z hľadiska členstva v odbytových organizáciách výrobcov
April 2019
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Tomka
Komparácia regiónov Slovenska z hľadiska dosahovaného stupňa životnej úrovne.
April 2018
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Trabalík
Komparatívna analýza Slovenska s vybranými krajinami EÚ z hľadiska bioprodukcie.
April 2018
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Valenteje
Analýza výroby a spotreby biopotravín na Slovensku.
April 2015
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mária Vargová
Komparatívna analýza výdavkov obyvateľov EÚ
May 2019
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Zemková, PhD.
Analýza konvergenčných tendencií životnej úrovne obyvateľov európskeho regiónu
April 2011Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Žatko
Komparatívna analýza životnej úrovne krajín EÚ
April 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress