Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Analysis of quality of life in Slovakia in terms of selected environmental, socio-demographic and economic indicators.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Eva Matejková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza kvality života obyvateľstva Slovenska z hľadiska vybraných enviromentálnych, sociálno-demografických a ekonomických indikátorov.
Summary:
Skúmaním pojmu kvality života sa zaoberali myslitelia už v dávnej minulosti. Zvýšená pozornosť sa tejto problematike začína venovať v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V dnešnej dobe možno kvalitu života posudzovať z viacerých hľadísk. Najvýraznejším indikátorom posudzovania kvality života je ekonomická vyspelosť krajín a ich regiónov, tak aby boli zabezpečené podmienky pre dlhý, plnohodnotný a kvalitný život všetkých obyvateľov. Vychádzajúc z týchto poznatku primárnou úlohou každej krajiny je zabezpečenie podmienok pre telesné a duševné zdravie, vyspelý spôsob života, ktorý umožňuje rozvoj a uspokojovanie potrieb nie len jednotlivcov ale aj celej spoločnosti. Slovenská republiky je v porovnaní s inými krajinami síce rozlohovo malá ale má početné rozdelenie regiónov. Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že disparity medzi jednotlivými regiónmi sú ovplyvňované mnohými faktormi. V práci sme sa zamerali práve na hodnotenie územnej disparity jednotlivých regiónov. Sústredili sme sa na komparáciu krajov a okresov prostredníctvom zvolených ekonomických, sociálno-demografických a environmentálnych indikátorov. Porovnanie regiónov Slovenskej republiky vychádzalo z vývoja ukazovateľov a metód viacrozmernej štatistickej analýzy. Predpokladáme, že najvýraznejšie rozdiely budú medzi regiónmi západného a východného Slovenska. V posledných desiatich rokoch sa opäť začína prejavovať vysoká rozdielnosť medzi jednotlivými krajmi o okresmi Slovenskej republiky, čo má za následok negatívny vplyv na fungovanie krajiny. Preto by bolo vhodné aby sa Slovensko zameralo na opatrenia, ktoré by dopomohli znížiť tieto regionálne disparity.
Key words:kvalita života, regióny, indikátory, komparácia, faktorová analýza, zhluková analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited