Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 

          
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The analysis of the influence of a living standard on the food consumption.
Written by (author):
Department:
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Eva Matejková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza vplyvu životnej úrovne krajiny na spotrebu potravín.
Summary:
Potraviny sú látky nevyhnutné pre život človeka a ich spotrebu nie je možné oddialiť. Spotrebu potravín ovplyvňuje množstvo faktorov, najmä kultúrnych, spoločenských, sociálnych, ekonomických a iných. Za významný faktor možno považovať aj dosahovanú životnú úroveň krajiny. Hlavným cieľom predkladanej práce je zhodnotiť vplyv životnej úrovne na spotrebu potravín v európskych krajinách. Výberový súbor tvorí 11 vybraných krajín Európy a 28 členských štátov Európskej únie. Zdrojom analýz sú údaje získané z databáz Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, ktoré vyjadrujú spotrebu potravín ako spotrebu energie v kcal.obyv.-1.deň-1, osobitne pre potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu. Životná úroveň krajiny je posudzovaná prostredníctvom dvoch ukazovateľov, a to hrubého domáceho produktu v prepočte na jedného obyvateľa a Indexu ľudského rozvoja. Na základe našich výsledkov sa potvrdilo, že životná úroveň krajiny meraná prostredníctvom spomínaných ukazovateľov má významný vplyv najmä na spotrebu potravín živočíšneho pôvodu, ktorých spotreba rastie spolu s rastom životnej úrovne. Úroveň spotreby potravín rastlinného pôvodu sa v závislosti od dosahovanej životnej úrovne krajiny významne nemení, z čoho vyplýva, že práve potraviny rastlinného pôvodu možno považovať za základný zdroj výživy obyvateľstva. Potvrdila sa aj vyššia úroveň spotreby potravín živočíšneho pôvodu v krajinách Európskej únie v porovnaní s nečlenskými krajinami. Vyššiu konzumáciu potravín živočíšneho pôvodu teda možno považovať za jednu z mier vypovedajúcich o životnej úrovni krajiny.
Key words:
životná úroveň, kvalita života, spotreba potravín, výdavky na potraviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited