Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Matejková, PhD.
Identification number: 1538
University e-mail: eva.matejkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

          
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Analysys of convergence trends in selected indicators in Slovak republic
Written by (author):
Department:
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Eva Matejková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie konvergenčných tendencií vo vývoji vybraných ukazovateľov v Slovenskej republike
Summary:
Konvergencia demografických a sociálno- ekonomických ukazovateľov je dôležitým ukazovateľom pri identifikácii regionálnych disparít. V tejto diplomovej práci je skúmaných 6 demografických ukazovateľov (stredný stav obyvateľstva, prisťahovaní, vysťahovaní, saldo mechanického pohybu, narodení a saldo prirodzeného pohybu) a 1 socio-ekonomický ukazovateľ (nezamestnanosť). Cieľom práce bola identifikácia existencie regionálnych disparít na území Slovenska pomocou analýzy viacerých ukazovateľov. Analyzovaný súbor tvorili všetky okresy Slovenska (79 okresov) na základe regionálneho členenia NUTS IV za sledované časové obdobie rokov 1996-2014. Údaje o ukazovateľoch boli čerpané zo štatistík ŠÚ SR a štatistík ÚPSVaR. Pomocou analýz výsledkov analýz vyplýva, že: divergencia bola potvrdená v prípade stredného stavu obyvateľstva a saldo mechanického pohybu, konvergencia bola dokázaná v počte vysťahovaných a narodených, v prípade prisťahovaných bol dokázaný náznak divergencie, saldo prirodzeného pohybu graficky konvergoval, ale prítomnosť konvergencie nebola štatisticky dokázaná a posledný skúmaný ukazovateľ nezamestnanosť v časovom období 2000-2008 divergoval a následne v rokoch 2008-2014 konvergoval. Pomocou analýz sme prišli k záveru, že stále existujú viditeľné rozdiely medzi jednotlivými okresmi, ktoré sa v rámci niektorých ukazovateľov prehlbujú, ale sú však aj ukazovatele, pri ktorých sa tieto viditeľné rozdiely postupne strácajú. Vláda by sa mala zamerať na podporu okresov pomocou svojho regionálneho programu, aby sa tieto rozdiely viac neprehlbovali. Až budúcnosť ukáže do akej miery to bude úspešné.
Key words:
beta konvergencia, stredný stav obyvateľstva, Gini koeficient, regionálna disparita, sigma konvergencia, mechanický pohyb obyvateľstva, prirodzený pohyb obyvateľstva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited